Hjem Utvikling av 3R-metoden

Utvikling av 3R-metoden

Samfunnet har kritiske transportbehov som må sikres mot avbrudd. Transportfunksjonalitet kan bli brutt på grunn av uhell og ulykker, klimahendelser og villede handlinger. Dette har blitt sterkt aktualisert gjennom den pågående Coronapandemien.  

Samferdselsdepartementet har sammen med underliggende etater utviklet en egen metodikk benevnt som 3R-metoden, for å vurdere kvaliteten på en transportlinje (dens robusthet, redundans og restitusjon) som sier noe om transportlinjens evne til å opprettholde transportfunksjonaliteten. Metoden er forankret i DSB sitt metodegrunnlag for risiko, sårbarhet og beredskap.  

3R-metoden har blitt utprøvd i forbindelse med pågående arbeid med Nasjonal transportplan 2022–2033. Metoden er fortsatt under utvikling, og er tenkt å bli en del av metodikken i håndbok V712 Konsekvensanalyser – Statens Vegvesen (den delen av håndboken som ser på ikke-prissatte konsekvenser).   

Det er ønskelig at det gjøres et grundig evalueringsarbeid av underlaget for 3R-metoden som ble utarbeidet i regi av Samferdselsdepartementet og de underliggende etatene i forbindelse med NTP-arbeidet, hvor det bør rettes spesielt fokus på «oppdragsbrev 6». Flere problemstillinger/vinklinger kan være aktuelle for oppgaven:

  1. vurdering av hvordan transportfunksjonalitet er ivaretatt i eksisterende beredskapssikring på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå 
  2. metodeevaluering gjennom å sammenligne metoden med tilsvarende metoder, erfaringer og praksiser internasjonalt 
  3. vurdering av hvordan 3R-metodikken kan brukes i pågående konseptutvalgsutredning om transportløsninger for Nord-Norge.

Kontaktperson

Atle William Heskestad: Jernbanedirektoratet, atlhes@jdir.no, tlf. 916 72 550

Lignende oppgaver