KVU for nytt kommunikasjonssystem, FRMCS

Jernbanedirektoratet skal utrede framtidig kommunikasjonssystem for jernbane. Dagens kommunikasjonssystem, GSM-R, vil nå sin levetid i løpet om lag ti år og må erstattes og det kommer en ny europeisk standard for kommunikasjonssystem på jernbane, FRMCS.

Mast for dagens togradiosystem, GSM-R på Finse. Dette systemet må erstattes innen 2030-35. (Foto: Øystein Grue)

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for framtidig kommunikasjonssystem på jernbane. 

Dagens kommunikasjonssystem, GSM-R, vil nå sin levetid i løpet om lag ti år og må erstattes. Det kommer en framtidig standard for kommunikasjonssystem på jernbaner i Europa (FRMCS), som også vil gjelde i Norge. Innen 2025 må Norge ha valgt et konsept for framtidig mobilkommunikasjonssystem for jernbane som tilfredsstiller forskriftene om samtrafikk og interoperabilitet i Europa. Det altså at tog kan krysse landegrensene.

Utredningen skal ta for seg ulike løsninger for mobilkommunikasjon mellom tog og togledelse og ses i sammenheng med blant annet forprosjektet for bedre nettdekning langs jernbanen. Også mulighetene for å ta i bruk systemer som gir raskere togframføring, økt kapasitet, lavere energiforbruk og bedre reiseinformasjon skal undersøkes.

Samfunnsmål

Jernbanedirektpratet foreslår følgende samfunnsmål for utredningen:

«Norsk jernbane har en fremtidsrettet kommunikasjonstjeneste som opprettholder og forbedrer jernbanens evne til effektiv person- og godstransport.» 

 

Med fremtidsrettet menes i denne sammenheng at systemet skal være robust overfor fremtidige teknologiske og regulatoriske endringer.  

Med kommunikasjonstjenester menes evnen til å formidle tale og data mellom ulike enheter i jernbanesystemet. 

Med opprettholde menes i denne sammenheng å opprettholde tjenesteporteføljen i dagens GSM-R togradiosystem, det vil si å tilby de tjenester som kreves for sikker framføring av tog i dag 

Med forbedre menes i denne sammenheng muligheter for ny og bedre tjenestekvalitet som oppstår som følge av økt ytelse og funksjonalitet, samt høyere overføringskapasitet i FRMCS enn i GSM-R.