KVU Voss - Arna

Strekninga Voss – Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

Vossebanen og E 16 slynger seg under bratte og rasutsatte fjellsider på strekningen. (Foto: Njål Svingheim)

Vossebanen og E 16 slynger seg under bratte og rasutsatte fjellsider på strekningen. (Foto: Njål Svingheim) 

Konseptvalutgreiing (KVU) i samarbeid mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket starta i 2012 og vart avslutta og overlevert Samferdselsdepartementet 1. april 2014. 

Sidebratt terreng og høge skjeringar gir stor fare for skred og steinsprang både på veg og jernbane på heile denne strekninga. På nedsida er det “rett i fjorden” på fleire parti. Klimaendringane har forverra situasjonen. Kurvatur og standard elles er svært variable på begge trafikkårene, og reisetida blir deretter. I tillegg er vegen er svært ulykkesbelasta, og trafikken aukar stendig. Terrenget er slik at det knapt nok er plass til dagens veg og jernbane, derfor er det naturleg og nødvendig at Jernbaneverket og Statens vegvesen går saman for å finna optimale løysingar for dei radikale tiltaka som må gjennomførast på sikt.

Reisetid bane er i dag 63 min Voss - Arna, for K1, K2 og K4 blir dette tilnærma uendra. K3 og K5 vil gi reisetid mellom Bergen og Voss på ca. 32 min. 

Rapport datert april 2014, med presentasjon av dei fem ulike konsepta, er lagt ved denne sida. Der finn du óg delrapportar og tilleggsutgreiiga frå september 2015.