Jernbanedirektoratet Nyheter Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2024

Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2024

Jernbanedirektoratet har mottatt tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet for 2024. Gjennom tildelingsbrevet får direktoratet viktige styringssignaler, fullmakter og rammer for arbeidet i jernbanesektoren gjennom året.

Jernbanedirektoratet ivaretar sine oppgaver og ansvar gjennom roller som fagorgan, avtalepart og myndighetsorgan. I tildelingsbrevet for 2024 angir departementet en del særlig viktige områder for Jernbanedirektoratet å følge opp:

  • Å videreutvikle avtaleverket og porteføljeprioriteringen i samarbeid mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF.
  • Å innføre et helhetlig risikostyringssystem og videreutvikle dette i samarbeid med sektoren.
  • Koordinering og tett oppfølging av arbeidet med bedre driftsstabilitet og avvikshåndtering.
  • Å følge opp innsatsen på drift, vedlikehold og fornying og dreining av innsatsen mot tiltak som gir størst effekt på driftsstabiliteten.
  • Koordinering og tett oppfølging av anskaffelse, forvaltning og vedlikehold av togmateriell.
  • Tett samarbeid med Entur og andre aktører i sektoren for å bidra til mer sømløs mobilitet, herunder takstsamarbeid og utvikling av digitale løsninger som understøtter dette.

Samferdselsdepartementet gir hvert år også direktoratet oppdrag gjennom tildelingsbrevet og gjennom egne tillegg til tildelingsbrevet gjennom året. Vi legger oppdragene blir inn i virksomhetsplanen vår og følger de opp gjennom statusrapporteringen til departementet gjennom året.

De største postene for jernbanesektoren har fått disse rammene for 2024:

  • Kjøp av persontrafikk med tog: 5,368 mrd.
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, drift og vedlikehold: 8,930 mrd.
  • Kjøp av infrastrukturtjenester, investeringer: 17,366 mrd.

Les tildelingsbrevet

Les mer om direktoratet

Ulriken tunnelFoto: Njål Svingheim
Det største investeringsprosjektet som åpnes i 2024 blir nytt dobbeltspor på strekningen Bergen–Arna gjennom Ulriken tunnel.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.