Jernbanedirektoratet Utredninger Dobbeltspor Sandnes–Nærbø

Dobbeltspor Sandnes–Nærbø

Jernbaneverket har utarbeidet rapporten «Planlegging av dobbeltspor på Jærbanen, silingsrapport» der ulike korridorer for utbygging av dobbeltspor Sandnes–Nærbø er utredet.

Om utredningen

  • I januar 2014 ba Samferdselsdepartementet Jernbaneverket om å starte planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.
  • I forbindelse med planleggingen av dobbeltsporet har ulike korridoralternativer for Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø vært vurdert og drøftet. 
  • Rapporten ble utarbeidet i 2015 og sendt ut på høring i 2016.

Jærbanen strekker seg ca. 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord med til sammen 19 stasjoner og holdeplasser. I november 2009 ble dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes ferdigstilt, noe som resulterte i en stor økning i antall reisende. Det forventes en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser på Nord-Jæren. Fram mot 2040 kan denne veksten bli på opp mot 50 prosent og trolig vil den komme tidligere enn dette. Antall arbeidsplasser forventes å øke med 60 prosent i samme periode. Dette innebærer økt transportbehov, og denne veksten er det ønskelig at skal foregå med kollektivtransport, gange og sykkel.

I januar 2014 ba derfor Samferdselsdepartementet Jernbaneverket om å starte planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. I forbindelse med planleggingen av dobbeltsporet har ulike korridoralternativer for Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø vært vurdert og drøftet. Dette er gjort for å skille mellom ulike trasealternativer og vurdere konfliktpotensialet mellom disse.
Jernbaneverket anbefaler å gå videre med «korridor 1 og korridor 2» i planleggingen av dobbeltspor på Strekningen Sandnes–Nærbø, se vedlagte silingsrapport.

I silingsprosessen er det gjennomført flere arbeidsmøter med berørte fagorgan. Fagorganene i denne sammenhengen er Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen i tillegg til Sandnes, Klepp, Time og Hå kommune.

Last ned rapporter og dokumenter