Jernbanedirektoratet Utredninger KVU FRMCS – Fremtidig togkommunikasjonssystem for jernbane
Mast for dagens togradiosystem, GSM-R på Finse

KVU FRMCS – Fremtidig togkommunikasjonssystem for jernbane

Jernbanedirektoratet har utredet framtidig kommunikasjonssystem for jernbane. Dagens kommunikasjonssystem, GSM-R, vil nå sin levetid i løpet om lag ti år og må erstattes, og det kommer en ny europeisk standard for kommunikasjonssystem på jernbane, FRMCS.

Foto: Øystein Grue

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for framtidig kommunikasjonssystem på jernbane. 
  • Hensikten med utredningen er å gi departementet et grunnlag for å beslutte hvilke prinsipielle løsninger som skal legges til grunn for togfremføringsrelatert kommunikasjon ved neste generasjons togkommunikasjon i Norge.
  • Utredningen ble levert til SD september 2023, og var på høring til november 2023.

Togkommunikasjonssystemet (togradiosystemet) er en kritisk tjeneste for togframføring og sikrer kommunikasjon mellom fører av toget, trafikkstyrer og personell i sporet. Dagens løsning er basert på GSM-R, nærmer seg slutten av levetiden. 

Kommunikasjonsbehov til og fra tog kan deles i tre formål:  

  1. Virksomhetskritisk kommunikasjonsbehov (togkommunikasjon)
  2. Kommunikasjonsbehov for overvåkning, drift og vedlikehold av tog og infrastruktur​
  3. Kommunikasjonsbehovet til de reisende

Utredningen omfatter primært togkommunikasjonsfunksjonen. Dagens togkommunikasjonstjeneste GSM-R er basert på 2G-teknologi. Systemstøtten for 2G vil opphøre tidlig på 2030-tallet. På oppdrag fra EU/ ERA utvikler UIC neste generasjons togkommunikasjonssystem, FRMCS for Europa. FRMCS vil være basert på standardiserte 5G-løsninger. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å benytte FRMCS-standarden når den kommer. Standarden er under utvikling og vil utvikles frem til ca. 2026.  

FRMCS som togkommunikasjonssystem vil avløse GSM-R som bærer for togfremføringsrelatert kommunikasjon mellom trafikkstyringssentral og operative enheter langs sporet. Etablering av FRMCS kan også legge til rette for andre kommunikasjonsbehov mellom tog og omverdenen. 

Det prosjektutløsende behovet er formulert som:

Det er behov for å erstatte dagens kommunikasjons-system for jernbane, GSM-R, med FRMCS for å kunne opprettholde dagens person- og godstransport.

KVU FRMCS ble oversendt Samferdselsdepartementet 18.09.23. Oversendelsen er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens §5 utsatt innsyn. Dette skyldes mulig innvirkning på fremdrift og innretning på effektpakken «bedre nettdekning for de reisende» i Meld. St. 20 191 (2020-21) NTP 2022–2033 (kap 11.2.2.2), hvor det er beskrevet en kostnadsdeling mellom staten og mobilnettoperatørene for investeringene. Bane NOR arbeider for tiden med forprosjekt for denne effektpakken.

På denne bakgrunn er det tilrettelagt en spesiell høringsversjon av KVU-rapporten som er vurdert til ikke å påvirke drøftinger av kostnadsdeling mellom staten og mobilnettoperatørene om utbygging av bedre nettdekning for de reisende. Høringsversjonen inneholder gjennomførte vurderinger og analyser, men konkrete tall og anbefalinger er skjult.

Det ble i alt vurdert seks alternativer for innføring av nytt togradiosystem, FRMCS i Norge.

Last ned utredning

Les tidligere nyhetssak

Geir Hansen og Ove Skovdahl
Konseptvalgutredning

Verksted for nytt togradiosystem: – Spennende ideutveksling

Fagfolk på telekommunikasjon og jernbane var samlet da konseptvalgutredningen, (KVUen), for nytt togradiosystem FRMCS nylig hadde «verksted». – Veldig nyttig og til stor hjelp når vi nå skal fastsette kursen videre, sier prosjektleder Ove Skovdahl. FRMCS må erstatte dagens togradio, GSM-R, innen 2030–35.