Jernbanedirektoratet Utredninger Ny rutemodell Østlandet
Tilbringertjeneste Oslo lufthavn

Ny rutemodell Østlandet

Rapporten beskriver Jernbanedirektoratets arbeid med å utrede og anbefale et optimalisert togtilbud på Østlandet etter at togtilbudet til og fra Oslo lufthavn er integrert i det øvrige togtilbudet og effektpakke Flere tog i Oslo-navet er realisert. Utgangspunktet for optimaliseringen er at det blir mulig å utforme togtilbudet på nye måter når bindingene til den separate tilbringertjenesten opphører.  

Foto: Øystein Grue

Om rapporten

 • Utredningen er gjort på Jernbanedirektoratets eget initiativ.
 • Rapporten danner et faglig grunnlag for hvordan vi kan utvikle togtilbudet på Østlandet når tilbringertjenesten er integrert og effektpakke Flere tog i Oslo-navet er realisert.
 • Rapporten bygger videre på tidligere utredninger og analyser for E15 Flere tog i Oslo-navet (Rutemodell 2027 Østlandet, fra 2016) og integrering av tilbringertjenesten (utredning fra 2019 og tilleggsutredning fra 2020).
 • Utredningen ble levert Samferdselsdepartementet juni 2024.

Jernbanedirektoratet har identifisert og utredet totalt fire tiltaksalternativer med ulike togtilbud (beskrevet som tilbudskonsepter). Analysene viser at tiltaksalternativ 4 (med varianter) gir størst nytte for samfunnet.

Det nye tilbudskonseptet gir flere positive virkninger for samfunnet enn sammenligningsalternativet:

 • redusert ventetid med flere og hyppigere togavganger
 • mer lettfattelig togtilbud med en egen høyfrekvent toglinje for de største reisestrømmene
 • økt driftsstabilitet og kundepunktlighet
 • mer helhetlig kollektivtilbud med jevnt fordelte avganger bidrar til bedre korrespondanse mellom tog og øvrig kollektivtransport  

Jernbanedirektoratet tar derfor utgangspunkt i tilbudskonseptet i alternativ 4 i det videre arbeidet med realisering av effektpakke E15 Flere tog i Oslo-navet og integrering av tilbringertjenesten. Tilbudskonseptet krever videre detaljering og justering før vi kan beslutte et endelig tilbudskonsept.

Last ned hovedrapport og delrapporter

Fakta: Effektpakke E15 Flere tog i Oslo-navet

Effektpakken vil gi økt kapasitet og robusthet i nettverket rundt Oslo gjennom å fjerne flaskehalser, og er en forutsetning for videre utvikling av togtilbudet på Østlandet.

Effektpakken muliggjør

 • trafikkseparering mellom lokal- og regiontog, med mindre spredning av forsinkelser mellom ulike banestrekninger
 • 10-minuttersintervall for lokaltog til/fra Asker, Lillestrøm og Ski
 • 10-minuttersintervall for regiontog Oslo S–Ski
 • framføring av noen flere avganger i rush inn mot/ut fra Oslo