Jernbanedirektoratet Utredninger Rutemodell 2027 – Utvikling og anbefaling av rutemodeller

Rutemodell 2027 – Utvikling og anbefaling av rutemodeller

Prosjektet Rutemodell 2027 har levert en rapport for å dokumentere prosjektets anbefaling om rutemodell i storbyregionene rundt Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo.

Om prosjektet

 • Prosjektet Rutemodell 2027 (R2027) ble opprettet etter at Samferdselsdepartementet i 2012 ba Jernbaneverket om å optimalisere utviklingen av togtilbud og infrastruktur, basert på forventet transportbehov.
 • Prosjektet leverte en oppsummeringsrapport desember 2016.

Prosjektgruppens mål har vært å utarbeide en arbeidsprosess for en helhetlig utvikling av togtilbud og infrastruktur med en planhorisont på 10 til 15 år og å utarbeide en rutemodell som bygger på denne arbeidsprosessen. R2027 er resultatet av arbeidet.

Rekkefølgen i utredningsarbeidet har vært følgende:

 • transportbehov
 • tilbudskonsept
 • rutemodell
 • infrastruktur

Prosjektet R2027 har hatt som mål å besvare følgende spørsmål:

 1. Hva er samfunnets transportbehov på jernbane?
 2. Hvilket togtilbud dekker samfunnets transportbehov?
 3. Hvilken infrastruktur gir tilstrekkelig kapasitet for togtilbudet?

En rutemodell er en beskrivelse av et framtidig togtilbud, med forslag til rutetider. Rutemodellen gir all relevant informasjon som trengs for å identifisere behovet for infrastrukturkapasitet. Resultatet av samfunnsøkonomiske analyser er lagt til grunn for å prioritere mellom ulike tilbudsforbedringer og tilhørende investeringer i infrastrukturen.

Prosjektet har utarbeidet rutemodeller for jernbanen i de fire største byområdene i Norge (Østlandet, Jæren, Bergensregionen og Trøndelag). Hovedanbefalingene i prosjektet inngår i arbeidet med grunnlagsdokumentet til NTP 2018–2029, der transportetatene (Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen) og Avinor har kommet med sine anbefalinger til hvilke tiltak som bør inngå i NTP 2018–2029.

Anbefalinger for de fire regionene

For R2027 Østlandet anbefales det å

 1. innføre 10-minuttersintervall for lokaltog fra Asker, Ski og Lillestrøm til Oslo S
 2. kjøre tilbringertjeneste til Oslo lufthavn i 10-minutters intervall fra Lysaker til Oslo Lufthavn, samt flere tilbudsforbedringer i regiontrafikken herunder effekter av IC-utbyggingen. Tiltakene er estimert til ca. 10,0 mrd. Kr i høy ramme

For R2027 Jærbanen er det anbefalt å sette av 50 mill. kr til bygging av et vendespor på Ganddal, slik at lokaltogtrafikken mellom Ganddal og Stavanger kan kjøres i 15-minutters intervall. Tiltakene er estimert til 50 mill. kr i høy ramme.

For R2027 Vossebanen anbefales det å redusere kjøretiden mellom Bergen og Voss/ Myrdal under forutsetning av at tiltaket gir tilleggseffekter for godstrafikken. Tiltakene er estimert til ca. 1,1 mrd. Kr i høy ramme.

For R2027 Trønderbanen anbefaler prosjektet å legge til grunn elektrifisert bane. I grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 har man gått inn for å redusere reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer og at det kjøres tog hvert 40. minutt på strekningen Steinkjer–Melhus, samt tre tog i timen i rush mellom Steinkjer og Trondheim. Tiltakene er estimert til 350 mill. kr i høy ramme.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.