Jernbanedirektoratet Utredninger Plan for historisk togmateriell
Bergensbanens jubileumstog

Plan for historisk togmateriell

I rapporten «Plan for historisk togmateriell» foreslår Jernbanedirektoratet tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte.

Foto: Njål Svingheim

Om rapporten

  • Jernbanedirektoratet har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet rapporten.
  • Oppdraget handlet om å vurdere behov for å ivareta museumsbaner og historisk togmateriell, og om hvordan staten kan legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad tas vare på.
  • Dette er rapport nr. 2 i prosjektet «Plan for historisk togmateriell».
  • Delrapport 1 beskrev strakstiltak for å løse de frivillige organisasjonenes krav om betaling av leieutgifter for sitt togmateriell på Bane NORs hensettingsplasser.
  • Rapporten ble levert august 2022.

Tre viktige tiltak

I arbeidet med rapporten fant Jernbanedirektoratet at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på historisk togmateriell, og at rammebetingelsene for aktørene blir strammere.

I rapporten foreslår vi tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte:

  1. Bedre tilgang på prosjektmidler til vedlikehold og restaurering.
  2. Bedre vedlikeholdsfasiliteter og flere oppbevaringsplasser under tak for historisk togmateriell.
  3. Tiltak for rekruttering og kompetanseheving – både hos museumsbanene og de frivillige aktørene.

De tre punktene er ulike, men de de er tett knyttet til hverandre. Det framgår av rapporten at løsningen på ett av områdene i stor grad vil påvirke de andre utfordringene. I tillegg til de punktene som er nevnt, trenger flere av aktørene midler til å betale hensettingsavgift for materiell på det nasjonale jernbanenettet.

Rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med aktørene i næringen, både museumsbanene og frivillige organisasjoner innen historisk togmateriell.

Last ned rapport