Jernbanedirektoratet Utredninger Samordnet bestilling av assistanse
Oslo S

Samordnet bestilling av assistanse

Jernbanedirektoratet har utredet mulighetene for en felles bestillingsløsning for assistansetjenester for kollektivtransporten. Rapporten konkluderer med at det er behov for en slik løsning og at et tilbud kan utvikles i fire trinn.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Jernbanedirektoratet ble bedt av Samferdselsdepartementet om å utrede mulighetene for en felles ordning for bestilling av assistansetjeneste.
  • Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen, Bane NOR, Entur, Avinor, Kollektivtrafikkforeningen (Skyss) og brukerorganisasjonene (Blindeforbundet) for å utrede mulige løsninger for samordnet bestilling av assistansetjenester.
  • Oslo Economics og Useit ble i den forbindelse tildelt oppdraget med å gjennomføre den faglige produksjonen og dokumentasjonen i prosjektet.
  • Rapporten var på høring hos berørte myndigheter og interessegrupper i perioden 4. februar–26. mars 2021.
  • Utredningen ble levert april 2021.

Jernbanedirektoratet har gjennomført arbeidet med utredningen av mulighetene for en felles bestillingsløsning for assistansetjenester på kollektivtransport i dialog med Statens vegvesen, Avinor, Entur, Bane NOR, og Toggruppa for universell utforming.

I arbeidet er det identifisert fire konseptuelt forskjellige løsningsalternativer med ulikt ambisjonsnivå. Alternativene bygger på hverandre slik at de kan utgjøre ulike trinn i en utviklingsretning.

  • Alternativ 1: Samlet og mer tilgjengelig informasjon om dagens bestillingsløsninger.
  • Alternativ 2: Samlet informasjon med ett kontaktpunkt.
  • Alternativ 3: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse.
  • Alternativ 4: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse samordnet med billettkjøp.

Jernbanedirektoratet anbefaler at det videre arbeidet med en samordnet bestillingsløsning for assistansetjenester legger til grunn en trinnvis utvikling. For å bidra til måloppnåelse bør utviklingsretningen bygge opp under alternativ 4, mens utviklingen av hvert trinn baseres på vurderinger av kost/nytte. Det anbefales også at det vil være mest hensiktsmessig å plassere ansvaret for å realisere løsningene og de ulike trinnene i utviklingsretningen hos Entur.

Det er utarbeidet en rapport som sammenfatter vurderingene og anbefalingene i prosjektet. Rapporten har vært på høring hos berørte myndigheter og interessegrupper i perioden 4. februar–26. mars 2021. Det er gjort mindre justeringer i rapporten etter høring.

Last ned rapport