Data kan utnyttes mye bedre

Det ligger store muligheter for en bedre jernbanesektor ved å samle alle data, dele data mer aktivt og sikre tilgang og riktig bruk.

– Jernbanedirektoratets stordataprosjekt har nå gjennomført kartleggingsfasen og alt tyder på at det er mye å hente, sier innovasjonsleder og prosjektansvarlig Pål Midtlien Danielsen.

Prosjektet har vært i sving siden årsskiftet og kartleggingsfasen er avsluttet. Definisjonen på stordata er egentlig datasett som er så store eller komplekse at de tidligere har vært vanskelige å analysere. Nå er verktøyene for slike analyser langt bedre enn tidligere, og i tillegg skal prosjektet ikke bare omhandle det som defineres som stordata, men også ha et helhetlig blikk på all databehandling i sektoren.

Fire områder peker seg ut. – Nå som kartleggingsfasen er avsluttet, ser vi at mulighetene og behovene særlig kan samles innenfor fire områder, sier Danielsen:

  • Nye forretningsmodeller og kunde-tjenester. Aktiv bruk av data åpner her opp for nye muligheter.
  • Planlegging, styring og forvaltning. Samling av data gir grunnlag for bedre beslutninger.
  • Smart vedlikehold. Samling av data gir grunnlag for et mer målrettet og effektivt vedlikehold.
  • Operasjonell optimalisering og automatisering. Data i sanntid gir et bedre operativt bilde

Kartleggingen er gjort gjennom intervjuer i sektoren og gjennomgang av flere tilsvarende kartlegginger.

Klare mål. Det å bruke de store mengdene data vi til sammen har tilgang på i jernbanesektoren mer aktivt og med bedre innsikt og oversikt, er nødvendig for at vi skal kunne nå viktige mål for jernbanen framover. Prosjektets mål er:

  • Effektivisering – mer jernbane for pengene: Jernbanedirektoratet skal bidra til god informasjonsforvaltning i samferdselssektoren og bedre samhandling og koordinering i jernbanesektoren.
  • Utnytte verdiskapingspotensialet som ligger i bruk av data: Tilgang og riktig bruk av data kan gi grunnlag for bedre beslutninger og sørge for en mer effektiv ressursbruk i jernbanesektoren.
  • Kunden i sentrum og bedre kombinert mobilitet: Kunden får riktig informasjon til rett tid. Tilrettelegging for dynamisk transporttilbud og prising, samt for nye transportløsninger og -tjenester.

Anbefaling klar etter sommeren. I august er det planen å ha en anbefaling klar for hvilke områder det bør satses på i første omgang og hvilke gevinster det kan gi.

– Vi skal komme med forslag til hvordan veien videre bør legges opp med tanke på en bedre utnyttelse av dataene i jernbanesektoren, og hvordan vi kan utnytte dem best mulig, forteller Danielsen.

Prosjektet har en ekstern referansegruppe med ressurser fra Bane NOR, Entur og Norske Tog, og det er også dialog med togselskapene og noen godsselskap.