Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk –  Enorme muligheter åpner seg

–  Enorme muligheter åpner seg

Banen mellom landets to største byer er mer i vinden enn på lenge. Det gjelder både for den økende mengden turister, stadig flere pendlere, fritidsreisende og den viktige godstrafikken.

Njål Svingheim

– Bare på vestsiden av fjellet legges det opp til investeringer på 20 milliarder kroner for gods- og persontrafikken på banen. Sammen med Ringeriksbanen er dette avgjørende og vil sikre banen en framtid som et stadig viktigere bindeledd mellom øst og vest, sier regional leder i Jernbanedirektoratet, Trond Høyde. Han får støtte av Bane NORs prosjektdirektør Hans-Egil Larsen: – Vi ser at dette vil åpne for enorme muligheter. Både lokalt og nasjonalt næringsliv er svært opptatt av hvilke løsninger som nå kommer på plass, og ikke minst når vi får gjennomført de store prosjektene, sier Larsen.

ENDA EN: Containere løftes på godsvogner på Nygårdstangen godsterminal. Terminalen skal bygges om og bli mer effektiv for å håndtere enda mer gods.

Nye grep Trond Høyde forteller at godsterminalen på Nygårdstangen har vært omstridt i mange år. Men mulige nye terminalområder har også vist seg å være konfliktfylte og innebære veldig store kostnader. Nå er det konkludert med at den eksisterende terminalen kan utvikles videre, og med nye grep kan den håndtere minst 50 prosent mer gods enn i dag. – Bane NOR har sett på hele området med friske øyne og kommet fram til en løsning som sikrer både framkommeligheten for bybanen, gang- og sykkelvegnettet og jernbanens behov. I tillegg planlegger kommunen en fin strandlinje mot Lungegårdsvannet og dermed blir området vesentlig bedre for byen enn til nå, forteller Høyde.

Vi ser at dette vil åpne for enorme muligheter. Både lokalt og nasjonalt næringsliv er svært opptatt av hvilke løsninger som nå kommer på plass.

Hans Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane NOR

Hans-Egil Larsen er litt stolt av at de har kommet fram til en løsning som ivaretar alle disse elementene. – Det er likevel fortsatt mange kritikere, og det er noe vi bare må regne med når vi opererer i det som må betraktes som en arealmessig indrefilet som her. Bedre utnyttelse Den løsningen man nå velger for terminalen innebærer at arealene kan utnyttes langt bedre. Det blir lengre lastegater med 600 meter lange togspor, og det blir langt enklere å få til en effektiv drift av terminalen. – For å få plass til alt dette er det konkludert med at de to samlasterne som nå holder til på området må flytte sin virksomhet. Dette innebærer en stor omstilling for dem, men er et grep som samlet sett vurderes å være riktig gitt arealknappheten på terminalen, sier Høyde.

Komplekse anlegg Samtidig med moderniseringen av Nygårdstangen godsterminal skal det også bygges dobbeltspor Bergen – Fløen. Dette er den 1,5 kilometer lange strekningen fra selve stasjonen ut til innslaget på Ulriken tunnel. Denne dobbeltsporutbyggingen er nå slått sammen med Nygårdstangen-prosjektet til ett stort prosjekt som er planlagt ferdig i 2024. Underveis skal togene gå som normalt og godsterminalen skal håndtere trafikken som i dag. Det betyr komplekse anlegg og mange faseplaner. På Bergen stasjon bygges det nå også et nytt verksted for vedlikehold av både togene i lokal- og regiontrafikken på Vossebanen, og fjerntrafikken på Bergensbanen. Verkstedet skal være bygningsmessig ferdig i desember i år og ligger på området der lokstallen lå.

Bane NOR har sett på hele området med friske øyne og kommet fram til en løsning som sikrer både framkommeligheten for bybanen, gang- og sykkelvegnettet og jernbanens behov.

Trond Høyde, regional leder i Jernbanedirektoratet

Samtidig med alt dette har jernbanen strukket seg langt for å frigi godsterminalen på Mindemyren, noen kilometer sør for Nygårdstangen langs det såkalte Kronstadsporet. Både sporet og terminalområdet måtte frigis for at bybaneutbyggingen skulle komme fram med sin nye linje via Haukeland til Fyllingsdalen. – Vi hadde lagt opp til å bruke Koengen som midlertidig terminal for nybilene, men dette satte Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet foten ned for, sier Larsen. – Den nye løsningen for Nygårdstangen muliggjør at nybiltransporten kan foregå på Nygårdstangen gjennom hele anleggsfasen. Den opprustede tunnelen til Koengen kan vi nå bruke som hensettingsspor for godstog. Dermed ser det ut at vi klarer å beholde biltransportene på tog, noe som utgjør en viktig del av godstrafikken på Bergensbanen, sier Trond Høyde.

STADIG FLERE: Trafikken med Bergensbanens fjerntog økte med 4,6 prosent i fjor. Stadig flere og ikke minst turister velger Bergensbanen.

Ulriken og Arna For tiden pågår de jernbanetekniske installasjonsarbeidene i den nye Ulriken tunnel. Når den nye tunnelen er klar for trafikk i desember i år, skal den gamle tunnelen som går parallelt stenges for omfattende oppgradering. – Vi ser jo at vi gjerne skulle øke kapasiteten mellom Arna og Bergen med en gang, men vi er nødt til å oppgradere den gamle tunnelen først, sier Hans-Egil Larsen. Fra desember i år åpner en helt ny og moderne del av Arna stasjon som vil bety langt bedre tilgjengelighet til togene. I 2024 skal så hele strekningen Arna –Bergen stå ferdig med dobbeltspor, og da kan frekvensen for lokaltogene økes til fire tog i timen.

Arna – Stanghelle Samtidig med alt dette er kjempeprosjektet Arna – Stanghelle under planlegging. På samme måte som Ringeriksbane-prosjektet er dette et fellesprosjekt mellom vei og bane. Her er det Statens vegvesen som har ledelsen, mens Bane NOR har ansvar for banedelen. – Strekningen er på ca 27 kilometer og nesten alt skal ligge i tunnel. Det er store besparelser å hente ved å bygge ut vei og bane samtidig på strekningen. – Vi kan bygge felles rømningstunneler og sikre rom, mange tekniske installasjoner kan legges samtidig og vi kan ha én planleggings- og byggherreorganisasjon, forklarer Bane NORs prosjektdirektør. Dette prosjektet handler først og fremst om liv og helse, selv om reisetiden også vil bli betydelig kortere.

Bare på vestsiden legges det opp til investeringer på 20 milliarder kroner for gods- og persontrafikken på banen.

Trond Høyde, regional leder i Jernbanedirektoratet

– Når vi ser på det bratte terrenget langs vei og bane, forstår vi folks frykt for nye ras og steinsprang hver eneste dag. Det handler også om de viktigste transportårene inn mot landets nest største by, og forbindelsen til resten av landet. Nå pågår arbeidet med reguleringsplan for Arna – Stanghelle for fullt. Planen skal ut på høring i  høst, sier Larsen. I tillegg til de store prosjektene inn mot Bergen er de også svært opptatt av man nå kommer i gang med byggingen av Ringeriksbanen. Der kan reisetiden kuttes med nesten en time og sammen med prosjektene her vest ser vi virkelig konturene av en moderne Bergensbane som vil være av enorm betydning for folk og gods mellom landets to største byer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.