Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Kjempe­puslespill til 13 milliarder

Kjempe­puslespill til 13 milliarder

Endelig gjennomføres dobbeltsporutbyggingen i Drammen. Siden høsten 2019 har det vært full anleggsdrift på det som i 2025 skal gi byen både flere togavganger, nytt stasjonsområde, dobbeltspor også sørover, og helt nye muligheter for byutvikling.

Nils Maudal

Det er et enormt puslespill der alle brikkene må passe nøyaktig til hverandre på kjempearbeidet som Bane NOR nå gjennomfører i Drammen. Flere sentrale områder midt i byen er allerede omgjort til anleggsområde. Det berører trafikkområder, veier, boliger, skoler og setter sitt preg på hele byen.

Skarpe reaksjoner

– Så langt føler jeg at vi har lykkes godt i kontakten med byen og innbyggerne, men denne sommeren har vi hatt skarpe reaksjoner på endringer i prosjektet. Det måtte vi regne med. Det er viktig for oss å være åpne og ærlige om at vårt oppdrag er å få mest mulig jernbane for pengene. Det er klart vi forstår at kommunen og berørte reagerer når vi ikke lenger skal bygge ny stasjon på Gulskogen. Dette lå inne i de opprinnelige planene, men når vi ser at vi kan oppnå de effektene for togtrafikken vi skal i dette prosjektet ved å kutte i enkelte deler av anlegget, så er det vårt ansvar å gjøre det, sier prosjektsjef Hanne Stormo. Likevel blir det nå skapt enorme verdier og muligheter i Drammen gjennom dette prosjektet som antakelig er den største statlige investeringen i byen noensinne. Den nest største er nok for øvrig det nye sykehuset, som er under bygging rett ved Brakerøya stasjon.

PROSJEKTSJEF Hanne Stormo har en utfordrende jobb som krever svært god planlegging. Foto: Anne Mette Storvik

Utfordringer i kø

– Vi visste selvsagt at vi ville møte utfordringer når vi skal gjennomføre et så stort anlegg midt i en by, sier Stormo. Utfordringene går ikke bare på det å skape forståelse for endringer og justeringer i planene, de går også på sikkerhet i og rundt trafikken i boligområder og i sentrum, arbeid med å håndtere stengte veier og omlagte veier, med å få til avtale om ny Bybru der Bane NOR og kommunen bygger hver sin del, og ikke minst med å legge til rette for mest mulig togtrafikk i anleggsperioden. – Alle disse utfordringene er jo faktorer som ikke berører det rent anleggstekniske. De fysiske arbeidene er også krevende, ikke minst med byggingen av kulvert og løsmasse­tunnel inn mot fjelltunnelen. På toppen av det hele kom pandemien med sine spesielle utfordringer. Man kan miste pusten av mindre. Uansett, så langt er framdriften god og målet om åpning sommeren 2025 ligger fast, sier prosjektsjefen.

Vi visste selvsagt at vi ville møte utfordringer når vi skal gjennomføre et så stort anlegg midt i en by.

Hanne Stormo

Hovedelementene

Byggingen av nytt dobbeltspor i Drammen er en del av intercityutbyggingen. Vestfold­banen har fortsatt bare enkeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. For å fjerne denne flaske­halsen i togtrafikken, bygges det nå en 6,8 kilometer lang tunnel med plass for dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Drammen stasjon må bygges kraftig om for å få plass til dobbeltspor mot Vestfold, samtidig heves stasjonsområdet med 40 centimeter som et vern mot flom. Den nye Drammen stasjon får seks togspor til plattform, og stasjonen får langt bedre tilgjengelighet med adkomst både fra Strømsø-siden, fra den nye Bybrua og fra Elvepromenaden. Med til anlegget hører også bygging av et midlertidig anlegg for togparkering på den tidligere godsterminalen i Nybyen, og funksjonelle dobbeltspor og oppgradering av det jernbanetekniske anlegget til Gulskogen.

FJERNER FLASKEHALS: Her ser vi porten til tunnelen, som gir dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen.

Fakta om prosjektet

Nytt dobbeltspor gjennom Drammen
 • Byggestart 2019
 • Planlagt åpning 2025
 • 10 km nytt dobbeltspor
 • 6 km ny bergtunnel
 • 275 m løsmassetunnel
 • 700 m kulvert (betongtunnel)
 • Ombygging av Drammen stasjon med nye plattformer for seks spor
 • Styringsramme 13 mrd kroner
  Kontraktene
 • Bergtunnel og dagsone Skoger: Veidekke
 • Kulvert og Løsmassetunnel: Veidekke
 • KL/Spor: Baneservice
 • Elkraft og Tele: Caverion
 • Drammen stasjon, Bybrua: NCC
 • Signal NSI63, Baneservice
 • Rådgiver, Norconsult

Gevinstene

Når anlegget i Drammen åpnes i 2025 vil det samtidig kunne kjøres fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg, siden dobbeltsporet Nykirke–Barkåker skal åpnes samtidig. Det åpner for en kraftig bedring i togtilbudet på en av landets mest trafikkerte jernbane­strekninger. For byen Drammen blir det også flere gevinster enn bare i form av flere togavganger. Det blir frigjort store arealer som kan brukes til byutvikling, grøntarealer og sykkelveier. Den nåværende jernbanetraseen fra Drammen og sørover kan bli et grønt belte med turvei når jernbanen kan fjernes på strekningen etter 2025. – Men ennå gjenstår fire år med stor aktivitet, hva blir mest utfordrende? Prosjektsjef Hanne Stormo trekker pusten: – Vi skal jo øke aktiviteten kraftig inne i selve byen. Men jeg tror nok at alt det som skal gjennomføres på selve Drammen stasjon blir det mest krevende. Området er svært begrenset og innenfor det skal vi bygge seks nye togspor og heve hele området 40 centimeter, vi skal bygge nye plattformer, vår del av bybrua over sporene, nytt sikringsanlegg og alt dette må skje samtidig som togtrafikken går. – Ja, kan det gå bra? – Svaret ligger i stor grad i god planlegging. Vi har det jeg vil kalle en rå gjeng som planlegger dette, sier Hanne Stormo. I byggeperioden på over to år skal halvparten av togtrafikken på Drammen stasjon bort. De har tre spor til rådighet hele tiden, og planleggingen av bruddene er allerede i full gang helt ned på timesbasis. – Vi vet rekkefølgen på arbeidet i hver eneste time av et brudd i togtrafikken. Vi har fem hovedfaser og 32 underfaser som leder oss gjennom arbeidene. Nå har vi unnagjort tolv underfaser, og dermed gjenstår det 20. En annen spennende utfordring er nå under oppstart, nemlig løsmassetunnelen som fører inn til bergtunnelen. Det blir nok å følge opp framover, slår Stormo fast.

Informasjon

– En annen viktig forutsetning for å lykkes er å gi god og riktig informasjon i forkant. Vi er åpne og ærlige på at anlegget gir ulemper i byggefasen. Vi legger vekt på å gi tydelige beskjeder og ikke minst på god merking av alternative og midlertidige adkomster. Slik håper og tror vi at vi vil kunne opprettholde en god dialog med både kommune, lokalt næringsliv, naboer til anlegget og byens innbyggere hele veien fram til åpning, sier Stormo.

Dette skjer i 2023

I 2023 starter arbeidene på selve plattformområdet opp. I påsken 2023 stenger stasjonen igjen. Da rives dagens spor 4, 5 og 6 med tilhørende plattform. Stasjonen blir delt på langs og togtrafikken vil i det neste året foregå på dagens spor 1, 2 og 3. Samtidig bygges det to nye plattformer med tilhørende spor. Dette blir gjort i løpet av seks uker mens stasjonen er stengt sommeren 2023.

Dette skjer i 2024

Gjennom vinteren og fram mot sommeren 2024 blir første halvdel av ny stasjon mot elva ferdigstilt. Da blir togtrafikken flyttet over på de tre nye sporene, med to nye plattformer. Dette arbeidet skal pågå i fire uker i løpet av sommerstengingen 2024. I samme periode blir dagens spor 1, 2 og 3 revet. Så bygges andre halvdel av stasjonen, med to nye plattformer og tilhørende spor.

Togtrafikken i anleggs­perioden

Det blir altså redusert togtrafikk gjennom Drammen stasjon fra påsken 2023 og helt fram til sommeren 2025. En viktig brikke blir det da å bruke Brakerøya stasjon som snustasjon for de togpendlene det ikke er plass til helt inn til Drammen. Dette vil i hovedsak gjelde for Flytoget. Grunnrutetogene til og fra Vestfold og til og fra Kongsberg skal gå som normalt. Også fjerntogene til Sørlandsbanen og Bergensbanen skal kjøres gjennom stasjonen som vanlig, det samme gjelder godstogene. Det er derfor en veldig tett trafikk på de tre sporene til plattform som til enhver tid skal være åpne for trafikk. Puslespillet har definitivt mange brikker.
DRAMMEN STASJON: I byggeperioden på over to år skal halvparten av togtrafikken på Drammen stasjon bort. Tre av seks spor vil hele tiden være i bruk.