,

Rogaland vil fortsatt lede an

Kommunene på Nord-Jæren var første region utenfor Stor-Oslo med en avtale som samler alle typer kollektivtrafikk på én billett. Stikkord er sømløse reiser, og nå går Rogalands kollektivselskap Kolumbus videre for å gjøre det enda enklere å la bilen stå.

Njål Svingheim
FORNØYDE: Økonomi- og administrasjonssjef Terje Øen og administrterebde direktør Edith Nøkling i Kolumbus gleder seg over at flere nå reiser kollektivt igjen på Jæren.

Ja, vi har gjort massevis av gode erfaringer siden vi også fikk togtrafikken inn under Kolumbus-paraplyen, forteller Kolumbus-direktør Edith Nøkling. Nå vil de videre, og utvikle et enda bedre og enda mer sømløst reisetilbud. Samtidig med konkurranseutsettingen av togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen, kom også byvekstavtalen som inkluderer togtrafikken på Jæren i det lokale kollektiv-trafikksystemet på plass. Siden desember 2019 er det én billett som gjelder, uavhengig av transportform. – Etter at det gamle NSB hadde oppnådd en veldig god trafikkvekst på Jærbanen med sin frekvensøkning, ble det bare enda tydeligere at jernbanens rolle som ryggrad i transportsystemet på Jæren måtte utvikles og bygges videre på, forklarer Nøkling. Fin utvikling ødelagt – Vi la da opp planleggingen av bussrutene med større vekt på korrespondanse mellom buss og tog, og vi økte mate-tilbudet med buss til togene på Jærbanen, forteller økonomi- og administrasjonssjef Terje Øen i Kolumbus. Intensjonen med avtalen mellom Kolumbus og Jernbanedirektoratet er å sikre en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, og korresponderende avgangstider. – Kolumbus hadde også tidligere en viss dia-log og samarbeid med NSB om korrespondanser mellom buss og tog, men avtalen styrker dette samarbeidet, understreker Øen.    – Vi har fått til dette, men så kom pandemien og ødela den fine utviklingen som var i gang. Nå ser vi at folk i stor grad kommer tilbake når det gjelder de korte reisene, mens det fortsatt er mer usikkert når det gjelder de litt lengre pendlerreisene, sier hun. Det kan tyde på at reduksjonen blir mer langvarig der. Bakgrunnen er nok at mange har begynt å jobbe hjemmefra noen dager uka. Vi ønsker jo så mange passasjerer som mulig på tog, buss og båt, men det er samtidig ikke et overordnet mål at vi skal reise mest mulig, så her har vi et lite dilemma, illustrerer hun. Nøkling forteller at lokalpolitikerne er veldig tydelige med at nullvekstmålet for biltrafikken ligger fast, og de følger opp med å legge til rette for at så mange som mulig av de som reiser velger å reise kollektivt.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren

  • All kollektivtrafikk på Jæren, tog, buss og båt, inngår i ett sammenhengende nettverk
  • All ruteinformasjon finnes samlet både hos Entur, i Kolumbus’ app og på Go-Aheads app og webside
  • Det er én felles ruteplan for alle transportformer
  • Kundene trenger bare én billett som gjelder fra «der du er til dit du skal»
  • Kolumbus finansierer takstsamarbeidet og betaler togselskapet Go-Ahead per reise, det vil si betaler mellomlegget i pris mellom lokal busstakst og togtakst
  • Kolumbus står for felles informasjon om reisen og har en felles profilering.
  • Togene bemannes av personale fra Go-Ahead som yter service og sørger for at de kommer fram trygt og godt
  • Lokaltogene på Jærbanen har Kolumbus-logo, og merking av at vertskapet er fra Go-Ahead og vil få egen profilering etter at togsettene av type 72 har fått midtlivs-oppgraderingen som nå er i gang

Til grunn for rute- og takstsamarbeidet ligger det kompliserte avtaler, men det viktige er jo at det likevel blir enkelt for kunden.

Nye tilbud Viktige knutepunkter mellom buss og tog på Jærbanen er Egersund, Vigrestad, Varhaug, Nærbø, Klepp, Bryne og Sandnes. Nå kommer snart enda et nytt og svært viktig knutepunkt, Jåttåvågen. I 2024 åpner det nye universitetssykehuset i Stavanger like ved universitets-området Ullandhaug. – Det blir et sted med stor trafikk til og fra og derfor svært viktig å dekke med et godt kollektivtilbud, sier Nøkling. Fra Jåttåvågen stasjon skal det bygges egen trasé for busstrafikken på den ca. seks kilometer lange strekningen opp til sykehuset, og det vil bli svært hyppige bussav-ganger når sykehuset åpner. – Det bygges også egen sykkelvei på samme strekning. Sykkel er også et satsingsom-råde for Kolumbus. På kollektivbilletten er det mulig å legge til sykkel i begge ender av tog- eller bussreisen. Som kjent bygges det nye sykkelveier over en lav sko på Jæren, blant annet en egen sykkelstamvei, forteller hun.

Alltid motvind – Vi har jo et terreng som er godt egnet for sykling. Men siden det alltid er motvind her så tilbyr vi også el-sykler, smiler Nøkling. Siste skudd på stammen når det gjelder nye tilbud er bildeling i Kolumbus’ regi. – Ja, vi ser at en del har et behov for bil innimellom og vi vil tilby dette slik at flere kan greie seg godt uten egen bil, forteller Nøkling. Slik ønsker Kolumbus å være en totalleverandør av folks transportbehov lokalt.

Men tilbake til jernbanen, hvordan er dere fornøyde med samarbeidet?

– Vi føler at vi har en god dialog med både Go-Ahead og Jernbanedirektoratet. Til grunn for rute- og takstsamarbeidet ligger det kompliserte avtaler, men det viktige er jo at det likevel blir enkelt for kunden. Det føler vi at vi har oppnådd med dette samarbeidet og noe vi altså ønsker å utvikle videre. Vi forsøker oss også med nye tilbud fra mindre steder i distriktene som har et dårligere utbygd kollektivtilbud. For eksempel kjører vi nå handlebusser fra Bjerkreim til Egersund og legger opp også disse rutene slik at de passer inn med toget. Målet her er at det blir mulig å bo i distriktene også for eksempel for eldre som ikke lenger kjører bil. Slike tilbud lages i nært samarbeid med kommunene, og vi må også innrømme at vi ikke alltid lykkes, sier Terje Øen, og legger til: – Generelt kan jeg si at vi nok føler et tettere eierskap til jernbanen enn før, selv om det fortsatt kan dukke opp sitasjoner og diskusjoner med temaet «hvem eier kunden»? Vi ser jo at slike diskusjoner er enklere med bruttokontrakter som er det vanlige i buss-markedet, enn med nettokontrakter slik vi har på jernbanetrafikken. Kolumbus’ visjon er hele tiden å gjøre det enklere å bevege seg uten egen bil i Rogaland. – Vi er på god vei og har store ambisjoner om å leve opp til dette mottoet, avrunder Edith Nøkling.

Byvekstavtaler

Byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for person­transport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollek­tivtrafikken. Byvekstavtalene bygger på tidligere avtaler om belønningsordninger, bypakker og bymiljøavtaler.

Det er i dag inngått byvekstavtaler med de fire største byområdene (Nord-Jæren, Oslo-området, Bergens-området, og Trondheims-området), og det er lagt til grunn at det også skal inngås byvekstavtaler med de fem mindre byområdene (Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma).

Staten bidrar med midler til byvekst­avtalene i form av tilskudd til utbygging av kollektivtiltak og veier. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren representerer Staten i forhandlingene om byvekstavtaler. Avtalene inngås med berørte fylkeskommuner og kommuner.

PASSASJERENEhar i stor grad vendt tilbake til Jærbanen etter pandemien, i hvert fall på de kortere reisene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.