Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Større frihet innenfor vedtatte rammer

Større frihet innenfor vedtatte rammer

Bane NOR skal gis større frihet, samtidig som foretaket må forplikte seg til å holde seg innenfor økonomiske rammer. Denne retningen er staket opp i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Øystein Grue

Det var ved inngangen til 2017 at norsk jernbane ble fullstendig omorganisert: Jernbanedirektoratet ble etablert for å ivareta styrende og koordinerende oppgaver på et strategisk og overordnet nivå. Bane NOR ble satt til å forvalte og bygge ut infrastrukturen effektivt basert på avtaler med staten ved Jernbanedirektoratet. Etter at denne strukturen har virket i fire år, konstaterer Samferdselsdepartementet at måloppnåelsen på noen områder ikke er kommet langt nok. Det gjelder særlig utbyggingen av infrastrukturen «hvor kostnadsøkninger, forsinkelser og økte budsjettbehov har vært tilbakevendende problemer.»

TYDELIGERE ROLLER: De skal være med på å tydeliggjøre rollene sine, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund.

Stortingsvedtak. Da de store kostnadsoverskridelsene på Follobanen og Østfoldbanen ble presentert for Stortinget, ble regjeringen bedt om å vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet følger opp stortingsvedtaket og konstaterer: «Det synes å være etablert systemer og rutiner mellom aktørene som ikke er i tråd med intensjonene i jernbanereformen. For å realisere målene i reformen vil Samferdselsdepartementet gjennomføre tiltak for å forbedre styring og resultater i Bane NOR, herunder at foretaket har et hensiktsmessig operasjonelt handlingsrom og drives forretningsmessig i tråd med intensjonene i reformen. Det legges opp til sterkere insentiver til effektiv utbygging og drift innenfor vedtatte budsjettrammer.»

Utydelige roller. Både Jernbanedirektoratet og Bane NOR ser behov for endringer. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik har konstatert at Jernbanedirektoratet befinner seg mellom barken og veden når sektoren skal styres. Det er særlig rolle- og ansvarfordelingen som er utydelig.

På den annen side opplever Bane NOR at foretaket i for stor grad er en ordremottaker som får enkeltoppdrag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettene. Forslaget til statsbudsjett er noe mindre detaljert enn tidligere og åpner for å flytte penger mellom prosjekter. I løpet av året skal departementet, direktoratet og Bane NOR finne ut av hvordan Bane NOR i større grad kan styres ut fra de effektene som oppnås for kundene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.