Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Største utvidelse av sporområdet på Oslo S siden 1982

Største utvidelse av sporområdet på Oslo S siden 1982

For 41 år siden ble sporanlegget på den da nye Oslo Sentralstasjon fullført. Denne sommeren fullføres den største utvidelsen av anlegget siden stasjonen ble åpnet. I sommer kobles fem nye spor fra Follobanen og Østfoldbanen sammen på Oslo S.

Njål Svingheim

Den koblingen som nå fullføres betyr at tog fra både den nye Follobanen og Østfoldbanen kan kjøres direkte videre gjennom Oslotunnelen. Dermed er Follobaneanlegget sammen med den nye innføringen av Østfoldbanen til Oslo S komplett. Vi møter Eivind Hamre midt ute på det enorme sporområdet ved Oslo S en varm junidag. Hamre er prosjektsjef og ansvarlig for Follobanens innføring til Oslo S.

Dette er den største utvidelsen av sporanlegget på Oslo siden 1982, sier prosjektsjef Eivind Hamre i Bane NOR.

– Målet med sporene som nå kobles inn er å sikre størst mulig fleksibilitet og best mulig kapasitet både på Oslo S og til og fra Follobanen og Østfoldbanen, forklarer Hamre. – Derfor har vi bygd om, bygd på, modernisert og endret kraftig på de to eldre kulvertene under sporområdet på stasjonen. I praksis har vi nå koblet inn enda en dobbeltsporet hovedlinje direkte inn på stasjonen. Den nye Follobanen har avganger omtrent hvert 10.minutt i begge retninger, og Østfoldbanen har fire til seks tog i hver retning i timen. Så kommer godstrafikken på toppen av det hele. Alt dette skal sorteres og stokkes så optimalt som mulig på den plassen vi har til rådighet, illustrerer Hamre.

Oslo Sentralstasjon

  • Sommeren 2023 fullføres Follobaneanlegget med innkobling av fem nye spor til stasjonen, i tillegg til de to som har vært i drift en stund.
  • De nye sporene gjør det mulig å kjøre tog direkte fra Follobanen til og fra Oslotunnelen.
  • Fra ruteendringen i desember 2023 er det planlagt at flere tog fra Follobanen skal kjøres gjennom Oslotunnelen.
  • Spor 1 – 12 gir forbindelse til Oslotunnelen (Drammenbanen), spor 13 – 19 er buttspor.
  • Oslo S og Oslotunnelen åpnet i 1980, sporanlegget ble fullført i 1982. Siste byggetrinn på stasjonsbygningen åpnet i 1987.
  • Nærmere 1100 togavganger daglig
  • Mer enn 100.000 mennesker passerer gjennom Oslo S på en hverdag
  • Oslo S er bygget inntil den gamle Oslo Ø og det har vært stasjon på stedet siden Hovedbanens åpning i 1854.

– Oslo S nærmer seg nå 1100 togavganger i døgnet, og det har vært en avgjørende forutsetning at trafikken til og fra den nye Follobanen ikke skulle forstyrre øvrig trafikk. Derfor er utnyttelsen av kulvertene nøkkelen for å få dette til. Spor som krysser hverandre i plan binder opp mye kapasitet, mens tog i kulvertene under sporområdet ikke kommer i konflikt med andre tog som skal i retning Brynsbakken, det vil si mot Gjøvikbanen, Hovedbanen og Gardermobanen.

Komplisert løsning gir enkel trafikkavvikling

Den opprinnelige sporplanen på Oslo S hadde to kulverter, og det er disse som nå er utnyttet til å føre Follobanen og Østfoldbanen inn på Oslo S. Den ene kulverten ga opprinnelig sporforbindelse fra sentralstasjonen til og fra driftsbanegården i Lodalen. Det gjør den fortsatt, men er i tillegg koblet til både Østfoldbanen og Follobanen. Den andre kulverten er den opprinnelige sporforbindelsen fra Oslo S til Østfoldbanen som er ombygget og forlenget. Denne tunnelen har vært stengt for ombygging i to år.

Mange muligheter: Når de nye sporene åpnes for trafikk sist i juli kan alle spor på Oslo S nås med tog fra både Follobanen og Østfoldbanen.

– Vi har totalfornyet den gamle kulverten, men hadde likevel en stor nytte av den gamle og kunne skjøte oss på den med nye spor, sier Hamre. Den nye lengden på tunnelen er på vel 200 meter. Under Middelalderparken er det et stort sporområde i den 600 meter lange betongtunnelen der Østfoldbanens spor og Follobanens spor går hver for seg. – Til sammen gir alt dette full fleksibilitet i sporbruken slik at alle spor fra Follobanen og Østfoldbanen kan nå alle spor på Oslo S, forklarer Eivind Hamre. – Det hele høres nok litt innviklet ut, men målet er det motsatte, -nemlig sikre en enklest mulig trafikkavvikling, legger han til.

Steg for steg

– Det har vært nok av utfordringer underveis i prosjektet. Det virkelig krevende er å bygge så tett inntil trafikken på landets største og travleste stasjon, sier Hamre. Men det har heller ikke vært helt rett fram å grave seg gjennom og støpe ut en ny betongtunnel som skulle tilpasses de eldre anleggene i den ene enden, og det nye sporområdet mot Follobanen og Middelalderparken i den andre enden. Ikke all dokumentasjon på hva som fantes i grunnen her var helt i samsvar med virkeligheten heller, derfor har vi måttet jobbe oss fram steg for steg. Men som du ser så er sporene nå på plass og sommerens store jobb er å koble alt sammen inn i signalanlegget fortsetter prosjektsjefen. Signalanlegget på Oslo S er av typen NSB-77, og mens Follobanen er stengt i fire sommeruker skal dette kobles og ikke minst testes grundig ut.

– Vi mener at det skal være tilstrekkelig med tid til både grundig testing av signalanlegget, funksjonskontroll, testkjøringer med tog og godkjenning av det hele, sier Hamre. – Det er allerede gjort en god planleggingsjobb av alle som bidrar her i forkant, og det er en flott gjeng med mye kompetanse som skal jobbe seg gjennom disse fire ukene i sommer, så jeg føler meg trygg på at dette går bra, smiler Hamre.

Effekt

Ved utgangen av juli når arbeidene er fullført, er i alt sju nye spor koblet sammen med dagens anlegg på en slik måte at sporene ikke krysser hverandre i samme plan inn mot plattformene. Med få unntak er alt bygget slik at sporene går over og under hverandre, noe som er avgjørende for både kapasitet og fleksibilitet i avviklingen av togtrafikken. Det er fem spor som nå kobles inn, mens to ble koblet inn allerede i 2021 i sammenheng med at Kongshavntunnelen åpnet, det vil si den nye tunnelen for Østfoldbanens inngående spor.

Den nye kulverten under sporene har dobbeltspor i østre enden, mens den nærmere selve stasjonen og plattformene er delt i to enkeltsportunneler. På grunn av høyden er det montert en spesielt lavtbyggende type kontaltledningsanlegg.

Under arbeidsperioden i sommer går togtrafikken på den gamle Østfoldbanen, med unntak av en uke da det er buss for tog mellom Oslo og Ski. Ved ruteendringen i desember 2023 er det planlagt at flere av togene fra Follobanen skal kjøre gjennom Oslotunnelen slik at færre passasjerer trenger å bytte tog på Oslo S. Men i sommer legges siste hånd på verket og dermed her hele Follobaneanlegget ferdigstilt.

Sommerarbeid flere steder, kjempejobb i Drammen

Det er også denne sommeren flere store anleggsarbeider som skal gjennomføres. Dette berører togtrafikken i stor grad. Togene erstattes på delstrekninger av buss for tog. Her er oversikten: Oslo S – Ski Som følge av innkoblingen av nye spor på Oslo S fra Follobanen som forklart i artikkelen over, er Blixtunnelen stengt fra 1.juli til og med 30.juli. Dette berører linjene R21, R22, R23 og RE20. Fra og med 6 juli og til og med 30.juli kjører RE20 (Oslo – Halden – Gøteborg) via gamle Østfoldbanen. I perioden Blixtunnelen er stengt skal Bane NOR også utføre andre typer arbeider i tunnelen. Oslo S – Holmlia Som følge innkoblingen av nye spor på Oslo S er også Østfoldbanens spor stengt i perioden fra 1.juli til og med 5.juli. Oslo S Oslo S er helt stengt for trafikk i ti timer fra klokken 21 de fires siste lørdagene i juli. Årsaken er arbeider i selve signalanlegget. Drammen I Drammen gjennomføres det omfattende arbeider på Drammen stasjon. Sporområdet på hele stasjonen skal bygges om med tilhørende påkoblinger mot Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det betyr at det ikke kan kjøres tog gjennom Drammen fra 24.juni til og med 6.august. Arbeidene berører også Flytoget som har Asker som endestasjon, med busspendel Asker – Drammen. Brakerøya – Mjøndalen/Kongsberg: På grunn av arbeidene i Drammen og flere arbeider på Sørlandsbanen mot Kongsberg er det stengt for tog Brakerøya – Kongsberg fra 24.juni til og med 9.juli. Fra 10 juli er det stengt Brakerøya – Mjøndalen. Dette berører alle tog i linjene R12, R 13, RE10, RE11, samt F4 (Bergensbanen) og F5 (Sørlandsbanen) Bergensbanens tog kjøres i perioden over Roa. Sørlandsbanens tog har snur i Konsgberg og perioden 23.juni til og med 9.juli på Notodden som følge av anleggsarbeider også inne på Kongsberg stasjon. Go-Ahead kjører i sommer busspendel mellom Asker og Kongsberg/Notodden og i tillegg også direkte  busser mellom Oslo og Kristiansand i forbinelse med tog Kristiansand – Stavanger. Brakerøya – Stokke (Vestfoldbanen): På grunn av anleggsarbeidene i Drammen og på ny parsell av Vestfoldbanen Nykirke – Barkåker, samt på Tønsberg stasjon er Vestfoldbanen stengt nord for Stokke fra 10 juli til og med 6.august. Dette berører alle tog i linje RE11. Gjøvikbanen: På grunn av anleggsarbeider og arbeider i forbindelse med nytt signalanlegg er Gjøvikbanen stengt for trafikk fra 7.august til og med 20.august.

Det er laget egne togtabeller for sommerperioden der også buss for tog og øvrig avvikshåpndtering er beskrevet, se lenker:

Informasjon fra Vy:

Reiser på Østfoldbanen i sommer Reiser gjennom Drammen i sommer Rutetabeller for de ulike periodene, alle tabeller

Informasjon fra GoAhead:

Reiser på Sørlandsbanen i sommer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.