Samansetjinga av jernbanen i Noreg

Jernbanesektoren i Noreg består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvaltaren Bane NOR og togselskapa. Selskapet Entur eig og styrer systemet for sal av togbillettar og samlar data for all kollektivtrafikk, medan Norske Tog AS eig og forvaltar togmateriellet som blir leigd ut til togselskapa. På sporet er det ei rekke entreprenørar som utfører oppdrag for Bane NOR. Jernbanedirektoratet si oppgåve er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samla transportsystemet.

Jernbanedirektoratet har ansvaret for å ivareta i den langsiktige utviklinga av transporttilbodet på jernbane.  Vi har òg ansvaret for å koordinere sektoren, inngå avtalar med Bane NOR SF om forvaltning og betring av jernbanenettet og inngå trafikkavtalar med persontrafikkoperatørane.

Hvilke aktørar er involverte?
Samferdselsdepartementet har det overordna (politiske) ansvaret for transportsektoren, og driv etatsstyring av Jernbanedirektoratet og verksemdsstyring av :

Samferdselsdepartementet tek òg hand om eigarskapet til staten av Vy AS (tidlegare NSB AS), medan Næringsdepartementet tek hand om eigarskapet til Flytoget AS og Mantena AS.

Trafikkavtalar basert på konkurranse
Konkurranse om det beste tilbodet, tyder at forskjellige persontrafikkoperatørar har ansvaret for persontrafikken på konkrete strekningar og linjer for periodar på 8 til 10 år. Dei første trafikkavtalane basert på denne typen konkurranse hadde trafikkstart i desember 2019. I ein overgangsfase har Jernbanedirektoratet inngått ein direktekjøpsavtale med Vy AS, om drifta på strekningar som enno ikkje har vore konkurranseutsett.
Godstrafikk på jernbane blir køyrd av forskjellige godstransportoperatørar etter kommersielle prinsipp.

Infrastruktur og jernbaneeigedommar
I statsføretaket Bane NOR SF er ansvaret for statleg jernbaneinfrastruktur og jernbaneeigedommar samla. Dette omfattar òg eigedomsverksemda, som tidlegare var eigd av NSB AS ved selskapet ROM Eiendom.

Bane NORs skal sørge for ein tilgjengeleg, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukarvennlege tenester – inkludert utvikling av knutepunkt og godsterminalar.

Togmateriell, vedlikehald og togbillettar
Selskapet Norske Tog AS har eigarskapet til togmateriellet. Selskapet skal kjøpe, eige og forvalte togmateriell som kan leigast av persontrafikkoperatørar som har trafikkavtale med staten. Selskapet Entur AS er ein nasjonal salskanal for togbillettar. Selskapet samlar òg inn reisedata for all kollektivtransport i Noreg, og tilbyr eit felles oversyn over alle rutetider og haldeplassar for all kollektivtransport.
 

Figuren viser ny struktur i jernbanesektoren.
Strukturen i jernbanesektoren.