Sammensetningen av jernbanen i Norge

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togselskapene og en rekke entreprenører. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Å ivareta i den langsiktige utviklingen av transporttilbudet på jernbane er det Jernbanedirektoratet som har ansvaret for. Vi har også ansvaret for å koordinere sektoren, inngå avtaler med Bane NOR SF om forvaltning og forbedring av jernbanenettet og inngå trafikkavtaler med persontrafikkoperatørene.

Hvilke aktører er involvert?

Samferdselsdepartementet har det overordnede (politiske) ansvaret for transportsektoren, og driver etatsstyring av Jernbanedirektoratet og virksomhetsstyring av :

  • Bane NOR SF
  • Norske Tog AS
  • Entur AS

Samferdselsdepartementet ivaretar også statens eierskap av Vy AS (tidligere NSB AS), mens Næringsdepartementet ivaretar eierskapet til Flytoget AS og Mantena AS.

Trafikkavtaler basert på konkurranse

Konkurranse om det beste tilbudet, betyr at forskjellige persontrafikkoperatører har ansvaret for persontrafikken på konkrete strekninger og linjer for perioder på 8 til 10 år. De første trafikkavtalene basert på denne type konkurranse hadde trafikkstart i desember 2019. I en overgangsfase har Jernbanedirektoratet inngått en direktekjøpsavtale med NSB AS (nå Vy AS), om driften på strekninger som ennå ikke har vært konkurranseutsatt.
Godstrafikk på jernbane kjøres av forskjellige godstransportoperatører etter kommersielle prinsipper, og uten statlig støtte.

Infrastruktur og jernbaneeiendommer

I statsforetaket Bane NOR SF samles ansvaret for statlig jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer. Dette omfatter også  eiendomsvirksomheten, som tidligere var eid av NSB AS ved selskapet ROM Eiendom.

Bane NORs formål er å sørge for en tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester – inkludert utvikling av knutepunkter og godsterminaler.

Togmateriell, vedlikehold og togbilletter

Selskapet Norske Tog AS har overtatt eierskapet til NSBs tidligere togmateriell. Selskapet skal anskaffe, eie og forvalte togmateriell som kan leies av persontrafikkoperatører som har trafikkavtale med staten. Selskapet Entur AS er en nasjonal salgskanal for togbilletter. Selskapet vil også samle inn reisedata for all kollektivtransport i Norge, og tilby en felles oversikt over alle rutetider og holdeplasser for all kollektivtransport.
Selskapet Mantena AS tilbyr vedlikeholds- og verkstedtjenester for skinnegående materiell og annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag i et marked som er åpent for konkurranse.

 

 

Figuren viser ny struktur i jernbanesektoren.
Den nye strukturen i jernbanesektoren.