Direktoratet si rolle og samfunnsoppdrag

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som del av det samla transportsystemet i dag og i framtida. Direktoratet skal sørge for at jernbanesektoren vert driven mest mogleg effektivt, sikkert og miljøvennleg til beste for dei reisande, godstransporten og samfunnet. Vi skal òg definere og bestille tenester innan infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.

Transporttilbodet med tog i framtida

Jernbanedirektoratet lagar utgreiingar av det framtidige togtilbodet som grunnlag for politiske avgjerder. Ei av dei viktigaste leveransane er innspel til nasjonal transportplan (NTP), som blir presentert for politisk handsaming kvart fjerde år.

Persontrafikk på tog

Vidare konkurranseutsetting av persontrafikk med tog vart stansa av regjeringa før jul i 2021. Jernbanedirektoratet skal i staden kjøpe slike tenester utan konkurranseutsetting. Fram til hausten 2021 er det inngått trafikkavtalar med persontrafikkoperatørar om å gjennomføre persontrafikk innanfor definerte trafikkpakkar for periodar på åtte til ti år. Trafikkavtalane er inngått etter reglane for offentlege innkjøp basert på konkurranseutsetting. Togoperatørane leiger rullande materiell (togsett) frå det statlege materiellselskapet Norske tog.

Forvaltning og betring av infrastruktur

Jernbanedirektoratet inngår avtalar med Bane NOR SF innanfor fleire område. Frå 2022 er desse avtalane gitt ei ny form. Avtalene definerer mål og krav innanfor drift- og vedlikehald og hvilke tilbodsbetringar som skal oppnåast med dei prioriterte effektpakkene. 

Les meir om avtalestrukturen med Bane NOR her.

Koordinering av jernbanesektoren

Jernbanedirektoratet har eit særskilt ansvar for å sikre eit tenleg samspel mellom aktørane i jernbanesektoren. Vi bidreg til at infrastruktur, togtilbod og togmateriell blir utvikla og nytta slik at transporttilbodet blir så godt som mogleg. Vi har òg eit heilskapleg ansvar for sikkerheit og beredskap innanfor jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet støtter òg Samferdselsdepartementet med utsegner og faglege råd, og vi har eit sjølvstendig ansvar for å ta opp saker på eige initiativ.

Kompetanse og historisk arv

Vi har eit særskilt ansvar for at det i framtida er tilstrekkeleg kunnskap i sektoren til at transporttilbodet blir så godt som mogleg, og eit ansvar for drifta av Norsk fagskole for lokomotivførere.

Jernbanedirektoratet styrer òg Norsk jernbanemuseum, som bringar vidare den historiske arven til jernbanen i Noreg.