Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

Jernbanedirektoratet anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) om kapasitet i regiontogene på Østlandet. Hensikten har vært å finne tiltak som kan øke kapasiteten uten kostbare baneutbygginger. Utredningen viser at to-etasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i regiontogene.

To-etasjes-togFoto: Njål Svingheim
To-etasjes tog er best for økt kapasitet og komfort i regiontogene.

Bakgrunnen for utredningen er at kapasitetsbehovet i regiontogene på Østlandet er anstrengt og ser ut til å bli enda høyere enn det som kan møtes med planlagt infrastruktur og materiell på kort og mellomlang sikt. Nye store investeringer i infrastrukturen som gir økt trafikkapasitet, ligger langt frem i tid og er svært kostbare. I tillegg vil en del av dagens regiontog som benyttes i rushtrafikk på Østlandet måtte fornyes rundt 2030.

Dette er vurdert

Utredningen («KVU Økt kapasitet i regiontog») har tatt for seg ulike muligheter for å øke kapasiteten i regiontogene på Østlandet uten at det må investeres i nye kostbare infrastrukturtiltak. Disse mulighetene (konseptene) er vurdert opp mot hverandre:

 • Nullalternativet (hvor tog som utrangeres erstattes av tog som det er opsjon på å kjøpe inn)
 • Endret innvendig utforming av eksisterende tog, ombygging med flere sitteplasser, færre toaletter, fjerne servering etc.
 • Tilpasse ruteplanen og kjøpe flere tog slik at det kan kjøres flere dobbeltsett
 • Lange enkelt-togsett på 220 m
 • Triple togsett. Kun mulig på Østfoldbanen, svært store plattform-kostnader på øvrige linjer.
 • To-etasjes tog

Tett dialog
Utredningsarbeidet har skjedd gjennom en tett dialog med ulike deler av bransjen, ved møter og «KVU-verksteder»,om med deltakelse fra fylkeskommuner, togselskaper og interesseorganisasjoner. Det er også gjennomført studiebesøk til en strekning med blant annet to-etasjes tog i sammenliknbar regiontrafikk. Bane NOR og Norske Tog har deltatt i prosjektgruppen.

Jernbanedirektoratets utredning vedrørende økt kapasitet i regiontog inngår som en del av beslutningsgrunnlaget foran neste Nasjonale transportplan, og ble overlevert til Samferdselsdepartementet den 18. september.

Resultater, hva utredningen viser: (10-20-års perspektiv):

 • Betydelig bedre passasjerkapasitet på regiontogene kan oppnås uten store baneutbygginger
 • To-etasjes tog kan tilby 40 % flere sitteplasser i forhold til en-etasjes tog. Regiontog har en høy andel passasjerer som reiser lenger en 15 minutter, derfor er tallet på sitteplasser viktig.
 • To-etasjes tog er det konseptet som har best måloppnåelse (kapasitet og komfort)
 • Det ligger godt til rette for to-etasjes tog på de fleste strekningene på Østlandet. Begrenset omfang av tilpasninger må til.
 • Med enkle tiltak kan to-etasjes togsett kjøres til Halden, Skien, Gjøvik og Lillehammer.
 • To-etasjes tog forutsetter trinnfri adkomst til alle fasiliteter ved innstigningsareal
 • To-etasjes tog har tilfredsstillende tid til passasjerutveksling (erfaring og observasjon fra Tyskland samt beregninger ved bruk av transportmodeller)
 • Total merkostnad for å innføre to-etasjes tog er beregnet til 8,5 mrd kroner, inkludert togsett og hensettingsspor. Kostnaden til utbedring av infrastrukturen er beregnet til ca 600 millioner pluss kostnader for flere hensettingsplasser.

Anbefaler to-etasjes tog

Rangering av konseptene er en avveining mellom måloppnåelse og netto nytte.

Ettersom målet for utredningen er å peke på en løsning som skaper et attraktivt togtilbud, fremstår konseptet med toetasjes tog (Konsept 4-2) som det som best svarer ut problemstillingen.

Dette konseptet har størst robusthet for å håndtere økt vekst i etterspørsel, enten det er som en konsekvens av større befolkningsvekst, eller ved at tilpasning til klimautfordringene og oppnåelse av nullvekstmålet for biltrafikk påvirker folks valg av transportform mer enn antatt. Konseptet har også relativt god fleksibilitet i forhold til overkapasitet utenom rush. KVU-en anbefaler dermed å kjøpe og sette i trafikk to-etasjes tog på Østlandet når togtypene 71 og 73B skal erstattes, det vil si fra ca 2030.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Bare konseptet med ombygging av eksisterende togsett kommer ut med positiv netto nåverdi. Dette kommer positivt i beregningene på grunn av lave kostnader, men konseptet gir minst nytte for de reisende og scorer dårlig på måloppnåelse.   

For de øvrige fire konseptene er de samlede kostnadene til både materiell og infrastruktur, driftskostnader og skattefinansieringskostnader for høye til at nytteverdiene oppveier dette. Disse fire har dermed negativ netto nytte. Konseptet med to-etasjes tog anbefales likevel på grunn av høy måloppnåelse.

Utredningen legges nå ut på høring med høringsfrist 12.november 2023.

Mer om anbefalinger, beregninger og hvordan utredningen er laget finner du her: