Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet skal gjennomføre mulighetsstudie for Oslo–Gøteborg

Jernbanedirektoratet skal gjennomføre mulighetsstudie for Oslo–Gøteborg

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie som tar for seg hvordan togtilbudet mellom Oslo og Gøteborg kan bedres. Studien skal ta for seg transportbehovet på strekningen, og foreslå tiltak som kan bedre togtilbudet.

Samferdselsdepartementet viser til at utbyggingen av infrastrukturen på Østfoldbanen ligger langt bak tidligere framdriftsplaner og at kostnadene har økt betydelig. Målet med mulighetsstudien er å få fram tiltak som på en samfunnsøkonomisk måte kan gi et bedre togtilbud for både passasjerer og gods mellom Oslo og Gøteborg. Mulige klimaeffekter skal belyses og konkurranseflaten mot andre transportformer skal synliggjøres.

Skal vise mulig trinnvis utvikling

Departementet ber om at det blir skissert en mulig trinnvis utvikling av jernbanestrekningen, og at også resultatene av vurderingene av person- og godstrafikken på Østre linje tas med i vurderingene. Også effektpakkene for togtilbudet i intercity-området skal tas med i arbeidet med mulighetsstudien som skal gjøres i samarbeid med det svenske Trafikverket og være ferdig til 1. oktober 2023.

Trafikverket i Sverige har fått et likelydende oppdrag som Jernbanedirektoratet i Norge.