Jernbanedirektoratet Nyheter Regjeringen ber om nye tilleggsavtaler med togselskapene

Regjeringen ber om nye tilleggsavtaler med togselskapene

Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at togselskapene kompenseres for tapte billettinntekter også i andre kvartal 2022. Hensikten er å opprettholde et attraktivt togtilbud til tross for reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien.

– Vi har forhåpentlig lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss, men det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet oss, konstaterer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den forlengede økonomiske kompensasjonen til togselskaper ut juni, og legge frem et forslag om dette for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai i år. Det forutsettes at støtten kan utbetales i tråd med gjeldende regelverk og regler for statsstøtte. 

Jernbanedirektoratet bes nå om å informere togselskapene om regjeringens beslutning, som i praksis innebærer at det skal inngås nye tilleggsavtaler for perioden april-juni 2022. Gjeldende tilleggsavtaler utløper i mars i år.  

– Vi har løpende dialog med togselskapene om trafikkutviklingen og justeringer i togtilbudet i forhold til nedgangen i antall reisende. Basert på dette vil vi utarbeide nye tilleggsavtaler frem til og med juni i år, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.  

– Parallelt med dette arbeider vi med revisjon av de ordinære trafikkavtalene slik at de er bedre tilpasset endrede reisevaner og usikkerheten knyttet til fremtidig trafikkutvikling. I dette arbeidet legger vi stor vekt på at togselskapene selv må bidra til å øke antallet togpassasjerer og tilpasse sine kostnader. Det er denne kombinasjonen som skal sikre den langsiktige bærekraften i trafikkavtalene. Målet er å ha reforhandlede avtaler på plass ved utgangen av juni – når de nye tilleggsavtalene utløper, fortsetter Kristensen.  

Passasjerer Lysaker stasjonFoto: Øystein Grue
Hensikten med tilleggsavtalene er å opprettholde et attraktivt togtilbud til tross for reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien.

Tilleggsavtaler siden 2020

Siden pandemien brøt ut i mars 2020, er det inngått tilleggsavtaler med togselskapene for å sikre et tilstrekkelig togtilbud primært for arbeidsreisende og skoleelever. I tilleggsavtalene i 2020 dekket staten hele tapet togselskapene hadde som følge reiserestriksjonene som ble pålagt av myndighetene. Forutsetningen var at togselskapene ikke kunne ta ut eventuelt overskudd fra driften.  

For 2021 ble det lagt til grunn en egenandel for togselskapene slik at selv må dekke 5–15 prosent av tapene. Størrelse på egenandel fastsettes månedsvis basert på smittetrykk og omfang av myndighetspålagte restriksjoner. Det samme gjelder tilleggsavtalene inngått for første kvartal 2022, og det samme legges til grunn for de nye tilleggsavtalene som nå skal inngås.

Utbetalinger under disse avtalene forutsetter at togselskapene gjennomfører tiltak for å redusere de økonomiske tapene, både gjennom mer effektiv drift og ved tiltak for å øke trafikkinntektene. Dersom togselskapene oppnår et overskudd i perioden med tilleggsavtaler, skal det økte vederlaget togselskapene mottar reduseres tilsvarende en andel av overskuddet. Jernbanedirektoratet gjennomfører revisjoner av togselskapene for å sikre at alle utbetalinger er i tråd med forutsetningene. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.