Jernbanedirektoratet Utredninger Evaluering av sommerstengte baner

Evaluering av sommerstengte baner

Hovedkonklusjonen for utredningsarbeidet er at forbedring av kundeopplevelsen ved planlagte stengninger vil kreve en rekke små og store tiltak som virker sammen. Bane NOR og togoperatørene har flere pågående aktiviteter som, når de er gjennomført, vil bidra til bedre kundeopplevelser ved kommende års anleggsarbeider på jernbanen.

Om utredningen

  • Denne rapporten har sin bakgrunn i supplerende tildelingsbrev 7/2019, hvor Samferdselsdepartementet ba Jernbanedirektoratet om å utrede hvorvidt fordelen med dagens praksis med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og å foreslå opplegg for kommende år.
  • Rapporten er utarbeidet av Jernbanedirektoratet i nært samarbeid med Bane NOR og togselskapene.
  • Den ble levert april 2020.

Jernbanedirektoratet har i fellesskap med Bane NOR og togselskapene kommet fram til en rekke mindre og større tiltak som i sum skal gi en betydelig forbedring for togbrukerne.

Målet med utredningen er å finne muligheter for å redusere ulempene for togkundene ved lengre trafikkfrie perioder.

Fokus på muligheter

Gjennom arbeidet har utredningsgruppen gått grundig gjennom hvordan større anleggsarbeider og omfattende fornyelsesarbeider planlegges. Gjennom en lengre periode har det blitt en gradvis større aksept for å stenge strekninger for store arbeider siden dette har vist seg å gi en god gevinst i form av mer effektivt anleggsarbeid. Man får rett og slett utført mye arbeid på kort tid.

Likevel har vi sett at det ved planleggingen av slike arbeider kan ha blitt lagt for stor vekt på anlegget sine behov og for liten vekt på hva det kan være mulig å kjøre av togtrafikk i anleggsarbeidets ulike faser. Både Bane NOR, togselskapene og Jernbanedirektoratet ønsker enkelt sagt et større fokus på hva som er mulig å få til av trafikk enn på hva som ikke er mulig.

Må fortsatt stenge

I arbeidet har utredningsgruppa sett på praksis i en rekke andre land og konklusjonen er klar på at det ved store arbeider er helt nødvendig å stenge banestrekninger. Det som er interessant å se på er om vi kanskje stenger for lenge og om vi kan få til en tilpasset togtrafikk i deler av anleggsperiodene. Så kommer en rekke andre mulige tiltak for å redusere ulempene for kundene når banen uansett må holdes stengt.

Det er lange planleggingstider som må følges for å kunne stenge en banestrekning. Det betyr også at både dette årets og mye av neste års planer ligger fast. Likevel skal det komme forbedringer i måten buss-for-tog-trafikken avvikles på.

Bane NOR skal jobbe fram gode løsninger som bedrer informasjonen til kundene, på- og avstigningsforholdene på holdeplassene for buss-for-tog skal bedres, og ikke minst skal de sammen med de andre samferdselsaktørene og myndigheter se på hva vi kan gjøre for å bedre trafikkflyten og kundetilfredsheten under avvik. Det er fra i år at Bane NOR har overtatt ansvaret for å legge til rette for alternativ transport.

Bane NOR ønsker også å gjennomføre forbedringer i måten de planlegger og koordinerer prosjekter på. Det er viktig at man i en tidlig planfase i prosjektene tenker på hvordan anleggsperioden skal gjennomføres med tanke på hvordan togtrafikken kan påvirkes minst mulig. Videre er det gevinster i å samle tiltak på en strekning mer for å sikre at bruddene i trafikken utnyttes optimalt

Vil ha tog

I forbindelse med denne utredningen har Opinion gjennomført kundeundersøkelser som er helt entydige på at togbrukernes primære ønske er at togene skal gå så mye som mulig. Kundene vil heller ha togtrafikk i en eller annen form enn å måtte over på buss. Dermed kan muligheter for en avvikende togtabell i perioder av anleggsarbeidene bli sett nærmere på ved planlegging av store arbeider i framtiden.

Det er noe som var mer vanlig før. Ved store anlegg så kjørte man ofte tog i andre ruter og med lengre kjøretider. Dersom kundene uansett må over på buss, så ønsker de at busstransporten sikrer videre korrespondanse og gir forutsigbarhet for reisen og tiden reisen tar.

Kundeundersøkelsen viser også at kundene ønsker bedre og mere tilgjengelig informasjon om hvilke arbeider som gjøres, hvilke forbedringer de vil føre til og om alternativ transporttilbud.

Målet med arbeidet er at når en banestrekning må stenges for trafikk, så skal togtrafikken påvirkes så lite som mulig og ulempene for kundene skal reduseres i årene som kommer.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.