Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Kongsvingerbanen
Lokaltog ved Rånåsfoss på Kongsvingerbanen

KVU Kongsvingerbanen

Kapasiteten på Kongsvingerbanen må økes for å ivareta samfunnets behov for både person- og godstransport på strekningen. Det er hovedkonklusjonen i Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet (SD) ga sommeren 2018 Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen.
  • Utredningen har tatt for seg hele korridoren fra Lillestrøm via Kongsvinger til riksgrensen ved Charlottenberg. 
  • November 2020 ble rapporten med anbefalinger oversendt departementet.
  • Dovre Group og TØI har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen. Den ble levert til SD mai 2021.

I første omgang anbefaler Jernbanedirektoratet at kapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å øke kapasiteten om bord i togene som brukes på banen. Dette kan skje ved å sette inn lengre persontog eller andre typer tog med plass til flere. For godstrafikken er det en økning av toglengdene som kan gi større kapasitet og lønnsomhet på kort sikt.

Svært mange alternativer har vært kartlagt og vurdert underveis i arbeidet, og etter hvert sto man igjen med fire alternativer. De var:

  • Et såkalt bussalternativ der man beholder dagens togtilbud og setter inn busser i tillegg.
  • Et alternativ der man øker kapasiteten på selve togene.
  • Et alternativ der man bygger ut infrastrukturen med dobbeltspor helt til Kongsvinger.
  • Et alternativ der man bygger en ny bane som grener av fra Hoved- og Gardermobanen et sted nord for Lillestrøm og over til Kongsvingerbanen ved Sørumsand, samt bygger flere nye kryssingsspor videre østover. 

Ved å legge opp til økt kapasitet om bord i togene kan trafikken håndteres på en god måte på kort og mellomlang sikt, mens det på lengre sikt anbefales å bygge en ny forbindelsesbane fra nord for Lillestrøm til Sørumsand, samtidig som dagens bane beholdes for lokaltog. 

Når det gjelder fjerntrafikken mot Stockholm anbefaler prosjektet at dette belyses nærmere i en egen utredning da denne utredningens mandat omhandler strekningen via Kongsvinger. 

Anbefaling fra Jernbanedirektoratet 

I første omgang anbefales det at kapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å sette inn lengre persontog eller andre typer tog med plass til flere. For godstrafikken er det en økning av toglengdene som kan gi større kapasitet og lønnsomhet på kort sikt.

Sett i et lengre tidsperspektiv anbefales det å bygge en ny bane som grener av Hoved-/Gardemobanen nord for Lillestrøm og over til Kongsvingerbanen ved Sørumsand, samt bygge/forlenge flere krysningsspor videre østover.

Dagens bane via Fetsund opprettholdes, og benyttes til å øke lokaltogtilbudet på strekningen Lillestrøm–Fetsund–Sørumsand. Relasjonen Oslo–Stockholm anbefales utredet videre i eget utredningsarbeid.

Last ned hovedrapport

Last ned høringsutspill

Ekstern kvalitetssikring

Dovre Group og TØI har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen. Rapporten støtter KVUens konklusjoner om å legge til rette for økt kapasitet ved flere kryssingsspor.