Jernbanedirektoratet Utredninger KVU logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Godsterminalen på Brattøra i Trondheim

KVU logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Jernbaneverket utredet i 2015 de to stedsalternativene Torgård og Sørgård for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I konseptvalgutredningen tilrår Jernbaneverket at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård.

Foto: Njål Svingheim

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • Jernbaneverket fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet (SD) å gjennomføre nødvendige utredninger for å kunne gi et grunnlag for å velge mellom de to alternative lokaliseringene Søberg eller Torgård i konsept delt sør, slik de ble definert i tidligere konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen fra 2011.
  • Utredningen ble levert SD januar 2015.

Tilrådningen baseres på sterkere måloppfyllelse gjennom nærhet til både et etablert og framtidig næringsliv for transportskapende virksomheter. Dette antas å gi betydelige synergieffekter for alle typer distribusjon og øker sannsynligheten for mer gods på bane. Torgård har høyere fleksibilitet og kan bygges ut trinnvis.

De samme fordelene kan etter Jernbaneverkets vurdering ikke oppnås med en lokalisering på Søberg som var det andre av de to alternativene.

Jernbaneverket anbefaler at det arbeides videre både med logistikk i selve godsterminalen, kostnadene ved utbyggingstrinnene og nytte for en trinnvis utvikling. Det etablerte samarbeidet med aktørene i bransjen må fortsette, og dette vil være særlig viktig for trinnvis utbygging.

Utredningen ble sendt på høring til berørte interessenter herunder kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, næringsliv og grunneiere i perioden 22.01.2015–01.03.2015. Det ble også åpnet for at andre som ønsket det, kunne uttale seg. Det kom inn i alt 47 merknader.

Last ned dokumenter

Videre utredninger

Tilleggsutredning for Torgård

I 2017 fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en tilleggsutredning med en nedskalert løsning for godsterminal på Torgård der blant annet den åtte  kilometer lange tunnelen var tatt ut av prosjektet.

Mulighetsstudie for Heggstadmoen

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en mulighetsstudie for Heggstadmoen og levert en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.