Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Nord-Norgebanen

KVU Nord-Norgebanen

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima og natur. Direktoratet anbefaler i stedet å arbeide videre med å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen.
  • Mandatet for utredningen er å identifisere beste jernbaneløsning for strekningen Fauske–Narvik–Tromsø, med trasé til Harstad, samt å se på tiltak på tilstøtende banestrekninger.
  • KVUen for Nord-Norgebanen er gjort i sammenheng med en større konseptvalgutredning for det samlede transportsystemet i Nord-Norge, som er gjennomført av Statens vegvesen, Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet. Se KVU for transportløsninger i Nord-Norge (vegvesen.no).
  • Begge utredningene ble overlevert samferdselsministeren 27. september 2023.
  • Rapporten var på høring med frist 1. februar 2024. Les høringsbrevet som var sendt ut.

Hovedpunkter i utredningen

  • Konseptvalgutredningen anslår at en full utbygging av en Nord-Norgebane vil koste om lag 280 milliarder kroner og ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.
  • Direktoratet har vurdert konsekvenser for blant annet klima og miljø, samenes rettigheter, sikkerhet og beredskap. Analyser viser at en utbygging av en Nord-Norgebane vil være en stor klimabelastning for samfunnet.
  • Nytteverdien av en Nord-Norgebane er betraktelig lavere enn kostnadene ved å bygge banen
  • Jernbanedirektoratet anbefaler derfor i stedet at både Nordlandsbanen og Ofotbanen utvikles og moderniseres for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge.

Høringsnotat og høringsutspill