Jernbanedirektoratet Utredninger NULLFIB: Nullutslipp – batteridrift på jernbanen
Jernbaneskinner

NULLFIB: Nullutslipp – batteridrift på jernbanen

Jernbanedirektoratet har gjort en vurdering og evaluering av nye teknologiske løsninger for drift av jernbane basert på følgende driftsformer: hydrogen, biogass, biodiesel, helbatteri og batteridrift med del-elektrifisering. Utredningen er en del av prosjektet NULLutslippsløsninger For Ikke-elektrifiserte Baner (NULLFIB).

Foto: Øystein Grue

Om utredningen

 • Utredningen er en del av prosjektet «NULLFIB».
 • Prosjektet er et samarbeid med Norske Tog AS, Bane NOR AS og kjøretøyprodusenter i tidsrommet januar til desember 2019.
 • Sluttrapporten ble levert september 2019.

Norge har forpliktet seg til å kutte 45 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Transportsektoren står for 30 prosent av de totale utslippene, og mye må dermed gjøres innenfor denne sektoren frem mot 2030.

Det er per 2019 fem jernbanestrekninger som ikke er elektrifiserte og hvor togene benytter fossilbasert diesel som medfører klimagassutslipp. En overgang til nullutslippsløsninger vil redusere jernbanens karbonavtrykk, og vil gi gunstige samfunnsøkonomiske besparelser. Samtidig vil dette også øke jernbanens konkurranseevne i møte med andre former for transport. Den teknologiske utviklingen innenfor nullutslippsløsninger går svært raskt. Det er derfor av betydning at det tas valg som styrker, fremfor å svekke jernbanens konkurransekraft mot andre transportformer i et konkurranseutsatt og prissensitivt transportmarked. Dette innebærer at jernbanen må være tilstrekkelig rustet for en økning i antall passasjerer og gods i en tid hvor mobilitet i økende grad må innebære nullutslipp.

Prosjektet «NULLFIB»

Jernbanedirektoratet har derfor gjennomført prosjektet «NULLFIB» i samarbeid med Norske Tog AS, Bane NOR AS og kjøretøyprodusenter i tidsrommet januar til desember 2019. Målet for «NULLFIB» er å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for nullutslippsløsninger for å svare på følgende kjernespørsmål:

 • Hvilke nullutslippsløsninger er vurdert som alternativ til fossilt drivstoff?
 • Hvilken nullutslippsløsning gir best økonomiske besparelser?
 • Hva er det beste alternativet for videre satsning?

Dette er bakgrunnen for NULLFIB prosjektet, hvor prosjektets anbefalinger skal bidra til det overordnede målet om «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet».

Prosjektet har vurdert følgende alternativer:

 • Hydrogen
 • Biogass
 • Biodiesel
 • Helbatteri
 • Batteridrift med del-elektrifisering.

Disse er alle vurdert på bakgrunn av å finne en driftsform som er klima -og miljøvennlig, kostnadseffektiv og er gjennomførbar å ta i bruk i nær fremtid.

Utredningsarbeidet

NULLFIB har strukturert utredningsarbeidet i fire delmål med tilhørende delrapporter:

 • Delrapport 1: Utreder hva som er det mest kostnadseffektive alternativet med Nordlandsbanen som case.
 • Delrapport 2: Utreder kunnskapsgrunnlaget for bruk av batteriteknologi som alternativ.
 • Delrapport 3: Utreder alternativet del-elektrifisering og presenterer et løsningsforslag for infrastrukturtiltak på Nordlandsbanen.
 • Delrapport 4: Utreder kunnskapsgrunnlaget for bruk av hydrogen, biogass og biodiesel som alternativ.

Sluttrapporten sammenligner alle vurderte alternativer på bakgrunn av kriteriene gjennomførbarhet, kostnad ved investering og drift, og klima/miljø-avtrykk. Rapportene ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Resultat

Den faglige vurderingen av nytt kunnskapsgrunnlag er at batteribasert teknologi er mest aktuell for å være en varig og robust løsning for å erstatte bruken av fossilbasert diesel i jernbanen. For at denne teknologien skal kunne brukes i de fleste operasjoner som i dag benytter fossil diesel (inkl. Nordlandsbanen), er det nødvendig at bruken av batterier kombineres med et ladesystem som kan lade tog mens de kjører. Dette medfører at en driftsform med batteri i tog kombinert med del-elektrifisering anbefales som hovedløsning for å erstatte bruken av fossilbasert diesel. Dette konseptet er også kompatible med dagens teknologi, og kan dermed benyttes på hele det eksisterende jernbanenettet forutsatt at det kombineres med infrastrukturtiltak av ikke-elektrifiserte strekninger.  

Last ned rapporter