Jernbanedirektoratet Utredninger Utredning Nord-Norgebanen
Nord-Norgebanen 2019 kart

Utredning Nord-Norgebanen

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet i desember 2019 utarbeidet et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.

Jernbanedirektoratet gjennomførte høsten 2023 en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Les denne nyere utredningen.

Om utredningen

  • Jernbanedirektoratets har utredet en mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø.
  • Det er bl.a. utarbeidet et oppdatert kostnadsanslag basert på den traséen som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011).
  • Utredningen lå ute til høring fra 1. juli til 1.oktober 2019.
  • Utredningen ble levert desember 2019.
Nord-Norgebanen 2019 kart

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske–Narvik, eller bare Narvik–Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.  

En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik–Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.  

Det er en forventning om økt produksjon av fisk og turisme som ligger til grunn for ønsket om å gjøre nye vurderinger. Det er også gjort vurderinger av en sidearm fra Bjerkvik til Harstad. Nord-Norgebanen er utredet flere ganger tidligere, senest ble det gjort vurderinger i 2011. Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent. Siden kostnadene ved bygging av tunnel har økt som følge av nye krav til blant annet rømningsveier, er det nå i tillegg sett på en trasé der tunnelandelen er redusert til 45 prosent for å se på hvordan færre tunneler virker inn på kostnadsbildet.

Jernbanedirektoratet vil i denne omgang ikke komme med noen anbefaling av hva som eventuelt bør skje videre med spørsmålet om en baneutbygging i nord.

Last ned hovedrapport

Last ned høringsuttalelser

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.