Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Moss får ny jernbanestasjon og 5000 nye boliger
,

Moss får ny jernbanestasjon og 5000 nye boliger

Fra 2024 vil Moss ligge en halv time unna Oslo – med tog. I gangavstand til den nye stasjonen åpnes det for å bygge 5000 nye boliger, og interessen blant eiendomsinvestorene tar nå helt av.

Bane NOR

Mens kommunene og tettstedene langs aksen Drammen-Eidsvoll har høstet fruktene av nytt dobbeltspor og et kraftig forbedret togtilbud, har befolkningen langs sør-korridoren i Follo og Østfold måttet smøre seg med tålmodighet.

SANDBUKTA: Forberedende anleggsarbeid for nytt dobbeltspor nord for Moss er i gang. Om ett år starter drivingen av en 2720 meter lang tunnel inn mot nye Moss stasjon.

– Nå gleder vi oss til å få ta del i den samme utviklingen. Redusert reisetid påvirker eiendomsprisene og har vært viktig for at institusjoner etablerer seg her. Veterinærhøgskolen flytter til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og det nye fylkesmannskontoret for Viken og Oslo får sete i Moss. Også flere andre institusjoner vurderer å flytte til området, opplyser kommuneplanlegger Terje Pettersen. – Moss er en kompakt by med 35 000 innbyggere innenfor en avstand på tre kilometer fra den nye stasjonen. I framtida vil byen fortettes ytterligere, så dette tallet vil øke kraftig.

Vi jobber med å legge forholdene best mulig til rette til åpningen av den nye stasjonen i 2024.

Terje Pettersen, kommuneplanlegger

Sjøsiden

Reguleringsplanen for jernbaneutbyggingen gjennom Moss og Rygge ble godkjent i 2017. Nå står utviklingen av områdene rundt den nye stasjonen for tur. Bane NOR Eiendom og kommunen ved Moss kommunale eiendomsselskap KF eier i fellesskap selskapet «Sjøsiden Moss AS» som ble etablert i januar 2015. Selskapet skal drive by- og knutepunktutvikling på arealer rundt den nye jernbanestasjonen.

Dette skal bygges

Dobbeltspor Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør.   Tunneler Det bygges to tunneler på 2,3 og 2,7 kilometer. De ender begge opp i den nye stasjonen.   Byggestart Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.   Ferdig De første togene skal etter planen gå i 2024, og prosjektet skal stå ferdig i 2025.    

Åpnes 2024

–  Vi jobber med å legge forholdene best mulig til rette til åpningen av den nye stasjonen i 2024, forteller Terje Pettersen. Han har ansvar for planarbeidet i industribyen med en av landets tre største containerhavner. Moss-Horten er dessuten Norges mest trafikkerte fergestrekning, og det jobbes nå med planene for omlegging av riksvei 19 i tunnel mellom havna og E6 Nye Moss stasjon flyttes 100-150 meter sørover og jernbanesporet legges i tunnel under byen slik at jernbanen ikke lengre blir en barriere mellom sentrum og sjøen.

Én aktør

Byplanleggeren gir honnør for samarbeidet med prosjektledelsen i Bane NOR, med prosjektsjef Jarle Rasmussen i spissen. Pettersen mener sammenslåingen av NSBs tidligere eiendomsselskap Rom Eiendom og Bane NOR har vært en klok løsning som ikke bare gjør avklaringer og beslutninger enklere: – Når detaljplanarbeidet og neste fase i sentrumsutviklingen i Moss skal behandles, har kommunen én aktør å forholde seg til. Terje Pettersen opplever at forventningene som har ligget til grunn for en flertallsbeslutning i bystyret i Moss tilbake til 1990-tallet nå er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Vi har forholdt oss til at jernbane skal være den foretrukne form for persontransport. – Dette gir føringer for arealutnyttelse og hvor det skal bygges boliger i de neste 20-30-årene.

Terje Pettersen, kommuneplanlegger

Enklere å ta tog

– Vi har forholdt oss til at jernbane skal være den foretrukne form for persontransport, påpeker Pettersen. – Dette gir føringer for arealutnyttelse og hvor det skal bygges boliger i de neste 20-30-årene. Ved å bygge nye Moss stasjon i sentrum, samtidig som jernbanen flyttes slik at adkomsten til sjøen og havna blir åpnet, bli det lettere å bruke toget både for de som bor i Moss eller kommer til Moss for å arbeide.

Sjøsiden Moss AS

  • Selskapet skal drive by- og knutepunktsutvikling på dagens stasjonsarealer. Arealet er på om lag 30 dekar, og det kan i første omgang etableres bybebyggelse på omtrent halvparten når stasjonen flyttes, etter 2024. Resten vil disponeres til flateparkering med mulighet for utbygging etter hvert når parkeringen legges i p-hus.
  • Selskapet har også ambisjon om å på sikt utvikle arealene ned mot sjøen i Værlebukta, når Moss havn ikke lengre skal bruke disse arealene. Da kan byområdet strekke seg helt ned til sjøen blant annet med en attraktiv havnefront.
  • Bane NOR vil videre utvikle arealene over den nye jernbanekulverten. Dette arealet er på omtrent 22 dekar.
  • Jernbaneutbyggingen vil være en viktig drivkraft for byutvikling i Moss i flere tiår framover, og en rekke andre eiendomsinvestorer har meldt sin interesse.

Første effekt om tre år

Byplanleggeren mener at prisen på åtte-ni milliarder kroner for å bygge nye Moss stasjon i sentrum, er godt innenfor. – Utbygging av infrastruktur i Norge er dyrt, og dette er nok det det koster, sier Pettersen. Han mener prisen storsamfunnet må betale allikevel ikke er så avskrekkende, tatt i betraktning av at det er en investering for de neste 100 årene. Bortimot 20 år etter at modige politikere i Moss vedtok at jernbanestasjonen måtte bygges i sentrum, er anleggsarbeidet i gang. Om tre år kuttes reisetiden med 10 minutter mellom Ski og Oslo, og tre år senere vil Moss være ferdig med ventetiden.

Bredt flertall

– I alt 97 boliger må rives. De som må se boligen sin revet og et helt sentrumsmiljø forsvinne, har appellert til miljø, bykultur og verneverdi. Hva har du å si til dem? – Utbyggingen er selvfølgelig en belastning for de som er direkte berørt. Vi har imidlertid forholdt oss til den omforente politiske løsningen for jernbaneutbyggingen i Moss sentrum som et bredt politisk flertall i bystyret besluttet på 1990-tallet. Dette er fulgt opp i god dialog med vernemyndighetene og de berørte som må flytte. Moss kommune har siden tidlig på 2000-tallet innløst en rekke eiendommer i det aktuelle området. I tillegg ivaretar selvfølgelig Bane NOR innløsning og erstatningsoppgjør for øvrige berørte eiendommer, oppsummerer kommuneplanlegger Terje Pettersen.