Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Ny godspakke vil styrke skognæring og industri

Ny godspakke vil styrke skognæring og industri

Regjeringens foreslåtte godspakke på jernbane åpner nye muligheter og skaper økt optimisme – i skognæringen og i deler av eksportindustrien.

I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen en rekke tiltak for å styrke godstransporten på bane. Blant annet foreslår regjeringen gjennomføring av Godspakke Innlandet som inkluderer elektrifisering av Røros- og Solørbanen mellom Kongsvinger og Hamar. Denne «pakken» vil ha stor betydning for skognæringen som frakter mye skogsvirke på strekningen i dag, og for den eksportrettede industrien i Nordland som ønsker raskere transport mot Sverige og Kontinentet. Sparer opptil 12 timer. Etter at godstiltakene i innlandet er gjennomført, kan togene fra Nordland kjøre direkte fra Hamar om Elverum og Kongsvinger til Sverige uten å gå innom Alnabru og de sterkt belastede strekningene på Hovedbanen og Kongsvingerbanen. Dermed vil framføringstiden og risikoen for forsinkelser reduseres kraftig. Kjøretiden fra Nordland til Hallsberg ved Örebro, som er et sentralt utgangspunkt for togtransport videre, reduseres med anslagsvis 12 timer slik at den kan komme ned mot ett døgn. Raskere framføringstid vil styrke industriens konkurransekraft og legge til rette for at mer av tidssensitivt gods som fisk kan flyttes til bane. Doblet tømmer- og flistransport. Etter nedleggelsene i norsk treforedlingsindustri i 2012 og 2013 var skogbruket og treindustrien helt avhengig av nye avsetningsmuligheter for massevirke og flis. Takket være et godt samarbeid mellom Jernbaneverket, togoperatører og skognæringen lyktes man med å finne nye avsetningsmuligheter. Det var helt avgjørende for å holde lønnsomheten og aktiviteten oppe i hele skogens verdikjede. Fra 2011 har tømmer- og flistransporten på bane økt fra én million tonn til to millioner tonn i året. Skogeierforbundet har hatt gleden av å koordinere skognæringens arbeid inn mot NTP, og vi har hatt en meget tett og god dialog med Jernbaneverket. Forslagene om nye terminaler på Rudshøgda ved Mjøsbrua, Hauerseter ved Gardermoen og ny terminalløsning i Kongsvinger er resultater av denne prosessen.

På kort sikt vil Godspakke Innlandet redusere skognæringens kostnader med 40 millioner kroner per år.

Gir betydelig effektivisering. Elektrifisering, fjernstyring og bygging av tilsvinger vil redusere kjøretida tur-retur Kongsvinger – Hamar med tre timer, og omløpstiden mellom Karlstad og Kvam i Gudbrandsdalen blir halvert fra to til ett døgn. I tillegg vil elektrifiseringen gi lavere driftskostnader og en standardisert driftsform som gir en helt annen fleksibilitet. En ny tømmerterminal på Kongsvinger vil få økt kapasitet, gi mer effektiv terminaldrift og åpne for omsetning av nye sortimenter som energivirke. Med økte godsstrømmer over Kongsvinger legges forholdene til rette også for annen terminalvirksomhet og tilknyttet næring. En ny tømmerterminal på Hauerseter vil åpne for at Norske Skog og Borregaard kan kjøre to omløp per døgn med sine tog mot ett i dag. Det vil gjøre jernbanen konkurransedyktig på kortere transportavstander. Tømmer fra Romerike og Hadeland kan transporteres til Østfold med tog istedenfor med bil. En ny tømmerterminal på Rudshøgda vil redusere biltransporten inn til terminal med i gjennomsnitt 37 km for 8 000 lass per år fordi terminalen får en riktigere plassering. Styrker industrien. På kort sikt vil Godspakke Innlandet redusere skognæringens kostnader med 40 millioner kroner per år. Økt lønnsomhet vil legge grunnlag for økt hogst, bedre ressursutnyttelse og styrke grunnlaget for verdiskaping i eksisterende treindustri. Dersom hogsten i Hedmark og Oppland øker med fire prosent og sagtømmeret foredles lokalt, vil årlig verdiskaping kunne øke med 400 millioner kroner. Vi takker Jernbaneverket for et meget godt samarbeid gjennom NTP-prosessen og jubler for forslaget til NTP!

Erik Lahnstein og Dag Skjølaas

Norges Skogeierforbund

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.