Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Utslippsfrie godsterminaler?

Utslippsfrie godsterminaler?

Selv om jernbanen er miljøvennlig, kan utslippene reduseres eller fjernes på flere områder. Godsterminalene er ett eksempel. 

Njål Svingheim

I Norge er det nå startet et omfattende prosjekt i regi av det nye Forskningssenteret for miljøvennlig energi som skal ta for seg hele transportsektoren. Sammen med hele 40 andre aktører fra det offentlige, fra industrien og fra utdannings- og forskningsinstitusjoner er Jernbanedirektoratet med i forskningsprogrammet MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems). Programmet skal forske og drive fram mulige løsninger for null-utslippsløsninger innenfor veg, bane og sjø. For jernbane ses det særlig på mulighetene for nullutslippsterminaler, hydrogen-/batteritog og kombinasjonsløsninger mellom kontaktledning og batteridrift.