Jernbanedirektoratet Nyheter Slik jobber jernbanen for bedre punktlighet i 2024

Slik jobber jernbanen for bedre punktlighet i 2024

I jernbanetalen for 2024 presenterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård et klart mål for årene fremover. Jernbanen skal bli bedre på punktlighet, og flere tog skal være i rute i 2024 og 2025 enn i 2023. Her er noen av tiltakene Jernbanedirektoratet og hele jernbanesektoren arbeider med for å nå det målet.

Se samferdselsministerens jernbanetale på regjeringen.no.

Et forutsigbart togtilbud er utrolig viktig for de reisende. Jernbanedirektoratet gjennomfører jevnlige kundetilfredshetsundersøkelser som viser at punktlighet er en av de største driverne for valg av transportmiddel, og tilfredsheten går opp når de reisende opplever at togene holder tiden i ruteplanen.

Derfor må punktligheten opp dersom vi ønsker mer fornøyde passasjerer, og at enda flere skal velge toget. Det finnes mange gode tiltak for å få dette til.

Et forutsigbart togtilbud er utrolig viktig for de reisende. Tilfredsheten går opp når de opplever at togene holder tiden i ruteplanen.

Innsikt og planlegging

God punktlighet starter i planleggingsfasen. For å sikre et stabilt og presist togtilbud må vi utnytte eksisterende kapasitet på strekningene mest mulig effektivt og gjøre endringer når ting ikke fungerer optimalt. Alle aktørene i jernbanesektoren har i fellesskap laget en omfattende plan for bedre driftsstabilitet. I planen er det flere tiltak fordelt på fylker og strekninger hvor punktligheten i dag ikke er tilstrekkelig.

Hvert år fastsetter Bane NOR rutetabellene i samarbeid med togselskapene og Jernbanedirektoratet. Små justeringer i denne tabellen kan spare inn flere minutter for togene. Dette gjør dem bedre evnet til å håndtere forsinkelser. I ruteterminskiftet i desember 2023 ble det gjort flere justeringer i stoppmønstre på Sørtoget, Trønderbanen, Bergensbanen og i regiontogene rundt Oslo. Dette skal spare inn tid og gi bedre flyt i togfremføringen.

Resultatet av de endringene som gjøres er noe som følges opp hvert år før nytt ruteterminskifte, og de endringene som er blitt gjennomført for 2024 vil bli evaluert og justert før rutene for 2025 er klare.

Bedre samarbeid på tvers av sektoren

Å få flere tog i rute fra 2024 krever godt samarbeid på tvers av sektoren. Det er mange aktører i jernbanen, som sitter på sine unike kompetanser. Det er viktig at alle beveger seg i samme retning. Jernbanedirektoratet, Bane NOR og togselskapene har alle et felles ansvar for å sikre god punktlighet på jernbanen.

Vi har styrket samarbeidet på små og store flater. I dag samarbeider Bane NOR og SJ Norge for eksempel gjennom regionale punktlighetsprosesser. I tillegg er det et operativt samarbeid mellom Bane NOR og Vy. Jernbanedirektorat, Bane NOR og Go Ahead Norge har også hatt et utbredt samarbeid for å få opp punktligheten på Sørtoget. Slike prosesser lar oss bruke bredden av kunnskapen som finnes i sektoren for å få opp punktligheten.

Gode resultater må belønnes. I trafikkavtalen mellom Jernbanedirektoratet og Vy Gruppen for Østlandet er det lagt inn en incentivordning med bonus for bedre punktlighet.

Bygge videre og vedlikeholde det vi har

I innspillene til ny nasjonal transportplan 2025–2033 har Jernbanedirektoratet og Bane NOR pekt på behovet for en kraftig økning i bevilgningen på vedlikehold og fornyelse. Dette gjelder særlig innenfor strekninger med mange reisende og mye godstrafikk.

For vi må ta vare på og vedlikeholde den eksisterende jernbaneinfrastrukturen om vi skal bedre punktligheten. Skøyen stasjon er en av områdene som har blitt prioritert med ekstra midler til vedlikehold de siste årene. Dette har resultert i en halvering i antall uønskede infrastrukturhendelser fra 2019 til 2023. Det viser hvor viktig vedlikehold og fornyelse er for punktligheten på jernbanen, og hvorfor dette er en prioritering for hele sektoren.

Mye av forsinkelsene i dag skyldes gammel infrastruktur. Mange av strekningene på jernbanen er enkeltsporet, noe som gjør at det kun kan kjøres et tog om gangen. Når to tog møtes, er togene avhengig av krysningsspor for å kunne passere hverandre. Da trenger togførerne tid til å rekke krysningssporet til avtalt tid, og med en litt mer robust ruteplan får de den tiden de trenger.

Når det er mulig, vil også utbygging av dobbeltspor ha en god effekt på punktligheten. Dette så vi i 2023 ved ferdigstillelsen av dobbeltsporet Venjar–Eidsvoll–Langset. Etter sporet ble tatt i bruk økte punktligheten fra 86 prosent i 2019 til 90 etter åpningen. Å finne de rette prosjektene, som gir mest gevinst for kostnad og risiko, er også viktig for å få opp punktligheten.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.