Jernbanedirektoratet Utredninger Alnabruterminalen – utredning fase 2

Alnabruterminalen – utredning fase 2

I utredningen anbefaler Jernbanedirektorateten en videre utvikling og modernisering av Alnabru godsterminal etter en trinnvis modell. Dermed kan det hentes ut gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres. Når de ulike trinnene er fullført, er terminalen i stand til å håndtere en dobling i godstrafikken.

Om utredningen

  • Utredningen er gjennomført etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet.
  • Utredningen om Alnabru fase 2 skal anbefale et konsept for fremtidig utvikling av Alnabruterminalen
    frem mot 2060.
  • Videre skal utredningen vise om konseptet kan realiseres uten uforholdsmessig store negative konsekvenser for brukerne, og innebære en effektiv og lavere investering enn for løsningen i byggetrinn 1 i hovedplan fra 2011.
  • Utredningen ble levert mars 2019.
  • Utredningen er gjennomført med samme metodikk som en konseptvalgutredning (KVU).

Det er gjort vurderinger av en flere mulige måter å utvikle landets største godsterminal på. I forhold til hva som har vært framme i debatten tidligere, er den nye anbefalingen mer beskjeden med hensyn til kostander og omfang. Likevel mener Jernbanedirektoratet at vi med dette forslaget setter terminalen i stand til å ta imot en stor overføring av godstrafikk fra veg til bane i tråd med rikspolitiske målsettinger.

Fullt utbygget etter det anbefalte «3.7-alternativet» kommer en modernisert og oppgradert terminal på 6,8 milliarder 2016-kroner. Jernbanedirektoratet anbefaler altså en trinnvis utvikling av terminalen slik at effektene kan tas ut etter hvert samtidig som investeringskostnadene spres over flere år. 

Jernbanedirektoratet går inn for at en i videre planarbeid fokuserer på mulige byggetrinn som kan fungere som permanent løsning eller steg på veien mot det anbefalte alternativet.

Investeringene i det anbefalte 3.7-alternativet blir samfunnsøkonomisk lønnsomme dersom de kombineres med en forlengelse av kryssingsspor slik at toglengder på 600 meter kan gjennomføres i tråd men ønsker fra godsselskaper og næringslivet.

Dagens godsterminal på Alnabru er i stort behov for oppgradering og bedre tilrettelegging for å håndtere kombitrafikk.

Last ned rapport og vedlegg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.