Jernbanedirektoratet Avtalar Trafikkavtalar Revisjon av tilleggsavtalar

Revisjon av tilleggsavtalar

Jernbanedirektoratet inngjekk tilleggsavtaler med dei ulike togoperatørane i perioden mars 2020 til juni 2022. Desse tilleggsavtalane er revidert for å kontrollere at krav og retningslinjer i avtalene vart følgt.

Tilleggsavtalene vart inngått i tilknyting med Covid-19 pandemien då staten initierte ei rekke støtteordningar til næringslivet. For jernbanen vart det løyvd midlar i støtte til persontogoperatørane i Norge som mista store deler av kundegrunnlaget i periodar med nedstengningar og auka bruk av heimekontor for arbeidsreisande.

Jernbanedirektoratet inngjekk tilleggsavtalar med dei ulike togoperatørene i perioden mars 2020 til juni 2022. Tilleggsavtalane regulerte støttebeløpa samtidig som det påla støttemottakarane plikter og krav undervegs i avtaleperioda som til slutt resulterte i ein sluttrapport revidert av togoperatørane sin statsautoriserte revisor.

Revisjonsrapportar

I tilknyting til utløp av tilleggsavtalane har ein uavhengig statsrevisor, på vegne av Jernbanedirektoratet, gjennomført ein revisjon for å kontrollere at togoperatørane har følgt dei krava og retningslinjene som er beskrive i tilleggsavtalane for å stadfeste at dei er rettmessig støtta. Resultatet av dette arbeidet er 15 revisjonsrapportar for dei inngåtte avtalane.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.