Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Disse grepene tar Bane NOR for å bedre punktligheten

Disse grepene tar Bane NOR for å bedre punktligheten

Bane NOR har nå satt ned en overordnet arbeidsgruppe for å bedre punktligheten. Gruppen skal finne årsaker til togforsinkelsene og fremme forslag til tiltak som gir størst effekt. Til nå i år er togenes punktlighet vesentlig dårligere enn i fjor.

Bjørn Stuedal

– Konsernledelsen i Bane NOR er styringsgruppe for arbeidet, og vi skal sørge for at tiltakene som identifiseres, skal sikres framdrift og gjennomføring, sier konsernsjef Gorm Frimannslund til Jernbanemagasinet. I slutten av mai lå samlet punktlighet for persontog på 88 prosent, det er en nedgang fra 91 prosent i samme periode i fjor. Bak tallene ligger en rekke hendelser og driftsavvik med innstilte tog og store problemer for passasjerene. Problemene har enkelte ganger sin årsak i uvanlig store snøfall (januar) eller veldig sterk varme (mai), men jernbanen skal takle slike forhold med færre problemer enn hva tilfellet har vært i år.

Drammenbanen hardt rammet. Forsinkelser, innstillinger og driftsavvik har rammet de store pendlerstrekningene på Østlandet hardt, og Bane NOR går grundig inn i tall og årsakssammenhenger. En strekning som peker seg tydelig ut som problemstrekning, er Drammenbanen mellom Oslo S og Drammen. – 60 prosent av alle persontog kjører på hele eller deler av Drammenbanen, sier Gorm Frimannslund og minner om at problemene på denne strekningen også får følger for alle andre baner. Togselskapene skal med. På tvers av fagmiljøene er det nå opprettet en punktlighetsgruppe som skal koordinere tiltak for bedre punktlighet og sørge for at disse blir prioritert og gjennomført, opplyser Frimannslund. – De største togselskapene vil også bli involvert i arbeidet. Gruppen er i full gang og skal identifisere de utløsende årsakene til dårlig punktlighet og regularitet. Målsettingen er å komme inn med tiltak før det oppstår driftsavvik, det vil si agere proaktivt. Signalfeil og feil på sporveksler er gjengangere i årsaksoversiktene, og samme type feil går igjen på alle strekningene. Men slike feil på Drammenbanen rammer hardere fordi så mange linjer blir indirekte berørt.

Arbeidsgruppen er i full gang og skal identifisere de utløsende årsakene til dårlig punktlighet og regularitet. Målsettingen er å komme inn med tiltak før det oppstår driftsavvik, det vil si agere proaktivt.

Størst effekt. Arbeidsgruppen skal nå omsette de analysene den får av hendelser som har ført til innstillinger og forsinkelser i et beslutningsgrunnlag for konsernledelsen, opplyser Frimannslund. – Dette skal danne grunnlag for prioritering av vedlikeholds- og fornyelsestiltak som har størst effekt på bedre punktlighet og regularitet. Det skal også fremmes tilsvarende tiltak overfor utbyggingsdivisjonen, slik at det også for nyanleggene sikres prioritering av tiltak, sier Frimannslund. – Gjennomføringen av tiltakene skal skje i linjen hos banesjefene, men den nye arbeidsgruppen for punktlighet vil ha et oppfølgings- og rapporteringsansvar.