Lieråsen tunnel må fornyes

Den 10,7 kilometer lange Lieråsen tunnel på Drammenbanen står nå foran en omfattende fornyelse. Hovedarbeidene går ut på sikring av fjell og utskifting av betonghvelv i tunnelen som ble åpnet i 1973.

Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen er en av de tettest trafikkerte på jernbanenettet. 400 tog går gjennom tunnelen hver eneste dag, og det betyr store konsekvenser når tunnelen må stenges for trafikk. To uker med omfattende buss-opplegg og krevende øvelser for både passasjerer og togselskap er nettopp gjennomført. De kommende årene, helt fram til 2021, blir tunnelen stengt i ni dager i påsken og i seks uker i sommerferieperioden. Slik blir ulempene minst for togpassasjerene mens den helt nødvendige fornyelsen av tunnelen gjennomføres.

For å ivareta sikkerheten i tunnelen er det nå nødvendig å ta et skikkelig tak.

Ingebjørg Seland Bjørgum

Nødvendig. – Ja det er helt nødvendig, bekrefter prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum og byggeleder tunnel, Christian Dyhr Refsli. – For å ivareta sikkerheten i tunnelen er det nå nødvendig å ta et skikkelig tak, sier Ingebjørg Seland Bjørgum. I perioden fram til 2021 skal det gjennomføres bergsikring og utbedring av betongelementer. Flere steder er den gamle betongsikringen i ferd med å bli dårlig slik at det er nødvendig å vannmeisle, legge ny armering og støpe nytt hvelv i tunneltaket. Det skal også påføres ny sprøytebetong der denne er i dårlig stand. For å få tilstrekkelig plass for god sikring av taket, må også om lag to kilometer av tunnelen strosses ut til større profil.

Svakhetssoner. Byggeleder Christian Dyhr Refsli forteller at det meste av tunnelen består av Drammensgranitt, men at det i tillegg er en del svakhetssoner og småpartier med breksje, svelleleire og såkalt sprakefjell som gir utfordringer. Også under driving av tunnelen støtte man på utfordringer med store svakhetssoner. Derfor måtte man endre traseen underveis og den velkjente sik-saken inne i tunnelen på liersiden oppsto. Flere tiltak.  For rundt 15 år siden fikk Lieråsen nytt tverrslag med rømningsvei og en sikkerhetsmessig modernisering. Nå må det mer til. I tillegg til berg- og betongsikringsarbeidene skal tunnelen utstyres med nytt nødlysanlegg, den skal få en veldig tiltrengt rundvask og spor og kontaktledning skal fornyes.