Foto København

Mulig med nattog til København

Det vil trolig være et markedsgrunnlag for et nattogstilbud mellom Oslo og København. Også teknisk og juridisk ligger det til rette for å etablere en slik forbindelse. Sist det gikk nattog på strekningen var i 2000, første mulighet nå er 2024.

Pexels

Jernbanedirektoratet har utredet mulighetene for nattogtrafikk mellom Oslo og København. Rapporten ble oversendt Samferdselsdepartementet i begynnelsen av november.  En optimistisk tidsplan tilsier at et nattog-tilbud kan være på plass fra august eller desember 2024 forutsatt at man kommer tidsnok i gang med anskaffelse og oppgradering av vognmateriell. Også en planlagt stengning av banen forbi Göteborg sommeren 2023 og 2024 tilsier at høsten 2024 er første mulige oppstarttidspunkt for et nattog mellom Oslo og København. Basert på gjennomgangen i rapporten vurderer Jernbanedirektoratet at det vil være teknisk mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet kan heller ikke se at det foreligger noen absolutte juridiske hindringer for å opprette et slikt tilbud. Det presiseres likevel i rapporten at det må gjøres flere avklaringer og gjennomføres krevende prosesser i forbindelse med en eventuell etablering. Her er noe av det som må plass: Materiell: Det mest tidskritiske vil være å sette i gang anskaffelsesprosessen for brukte ligge- og sovevogner Det må inngås avtale med svenske og danske myndigheter om offentlig kjøp av persontrafikk Det må igangsettes en prosess for konkurranseutsetting/direktetildeling i tråd med Kollektivtrafikkforordningen Historikk Nattoget til København gikk sin siste tur sommeren 2000. NSB konkluderte da med at det ikke lenger var økonomisk grunnlag for en slik forbindelse og innstilte nattoget.  SJ forsøkte å gjenopplive nattogforbindelsen i 2005 med en «trekantforbindelse» Oslo–Stockholm–Malmø via Gøteborg (Y-modellen). Disse nattogene gikk fram til 2010, de siste årene bare i sommertrafikken. Selskapet Linx var et annet forsøk på å vekke utenlandsforbind-elsene til live igjen. Dette var et samarbeide mellom NSB og SJ om raske dagtog mellom Oslo og Stockholm og København. Togene ble kjørt med svenske høyhastighetstog av typen X2000, men forsøket ble oppgitt i januar 2005, etter om lag fire års drift. Noe av årsaken var manglende investeringer i infrastrukturen på norsk side. Siden har NSB (nå VY) kjørt direktetog til Gøteborg som en forlengelse av InterCity-togene til og fra Halden med i hovedsak tre–fire daglige avganger hver vei. Anbefaler markedsundersøkelse Vurderingene som er gjort i rapporten indikerer altså at det trolig vil være et markedsgrunnlag for å etablere en eventuell nattogforbindelse til København.  For å få en mer konkret innsikt i markedsgrunnlaget anbefaler Jernbanedirektoratet derfor at det gjennomføres en markedsanalyse som kartlegger totalmarkedet for reiser mellom de to byene og som kan tallfeste togets markedspotensial. En slik markedsunder-søkelse vil også utgjøre et grunnlag for å gjøre samfunnsøkonomiske beregninger for etabler-ingen av et eventuelt nattogtilbud.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.