Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Statsbudsjettet: Her bygges jernbane i 2021

Statsbudsjettet: Her bygges jernbane i 2021

Regjeringen foreslår 32,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2021. Det er 20 prosent mer enn i årets budsjett. Økningen sikrer framdriften på de pågående store jernbaneprosjektene.

I Bergensområdet åpner det nye tunnelløpet gjennom Ulriken i desember i år.  Da starter rehabiliteringen av den gamle tunnelen, noe som betyr nytt dobbeltspor Arna – Bergen. Parallelt gjennomføres arbeider på Bergen stasjon og Nygårdstangen godsterminal for å sikre økt kapasitet og flere togavganger.

Ved Stavanger skal flere tiltak gi fire tog i timen til Ganddal, og det settes av planleggingsmidler til videreføring av dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.

I Trøndelag starter elektrifisering av strekningen Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen. Dessuten gjennomføres en rekke tiltak på stasjonene for å fase inn 14 nye og lengre togsett. Dermed dobles kapasiteten. Planleggingen av tiltak for å få to tog i timen Melhus – Trondheim – Steinkjer videreføres.

Dovrebanen: Framdriften holdes oppe på anlegget Venjar – Eidsvoll – Langset. Det blir mulig med byggestart videre nordover på Kleverud – Sørli og videre planlegging Sørli – Åkersvika.  Disse utbyggingene muliggjør to tog i timen og rundt en times reisetid Oslo – Hamar.

Ringeriksbanen: Planleggingen av felles­prosjektet Ringeriksbanen/E16 full­føres. Det blir dermed mulig å fatte investeringsbeslutning i 2021.

I Oslo er det satt av penger til videre plan­legging av ny jernbanetunnel gjennom byen.

Vestfoldbanen: Full framdrift på anleggene Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker. Når dette blir ferdig, kan det gå fire tog i timen med én times reisetid Oslo – Tønsberg.

Follobanen/Østfoldbanen: Byggearbeidene fortsetter for fullt på Follobanen og Sandbukta – Moss – Såstad. Dette gir reduserte reisetider, økt kapasitet og sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til sør for Moss.

I tillegg er det full framdrift i

ERTMS

-prosjektet neste år. Det nye felles europeiske signalsystemet skal etter hvert erstatte dagens signalsystemer på alle baner.

Til kjøp av persontrafikk-tjenester er det satt av

4,6 milliarder kroner

. I tillegg er det foreslått 650 millioner til å inngå nødvendige tilleggsavtaler som følge av redusert trafikk under korona-pandemien. Til drift og vedlikehold av jernbanenettet foreslås det neste år

9,18 milliarder kroner

. Minst 2,3 milliarder skal brukes til fornyelser i eksisterende anlegg. Likevel vil budsjettforslaget bety at vedlikeholds­etterslepet øker og ender på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021.