Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Siste: Leverandørforsinkelser betyr utsettelser for ERTMS på Gjøvikbanen
, ,

Siste: Leverandørforsinkelser betyr utsettelser for ERTMS på Gjøvikbanen

I slutten av august skulle det nye signalsystemet ERTMS i settes drift på Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik. Systemet vil gi færre feil og forsinkelser og flere tog. Etter at vår sak om ERTMS på Gjøvikbanen ble laget, har flere leverandører meldt om forsinkede leveranser. Det gir dessverre også forsinket framdrift for prosjektet.

Siste: Leverandører melder om forsinkelser

Etter at denne saken ble laget, har flere leverandører meldt om forsinkelser i sine leveranser knyttet til ERTMS.

I likhet med andre europeiske land opplever også vi nå ytterligere utfordringer i utrullingen av ERTMS. Bane NOR gjennomfører derfor nye vurderinger av utrullingsplanen for det nye signalsystemet.

Det betyr at Bane NOR ikke rekker august 2024 for Gjøvikbanen slik planen var.

Les mer her: Usikker framdrift for ERTMS

Roa - Gjøvik blir første strekning i Norge med ERTMS i ordinær drift. Snart er alt klart, sier fra venstre Kjell Holter, Hedda Nossen og Espen Solberg i Bane NOR.Njål Svingheim
Roa–Gjøvik blir første strekning i Norge med ERTMS i ordinær drift. Snart er alt klart, sier fra venstre Kjell Holter, Hedda Nossen og Espen Solberg i Bane NOR.

For Gjøvikbanens nordre del betyr ERTMS økt kapasitet og flere togavganger. Banen fra Roa til Gjøvik er en av få gjenværende strekninger med manuell trafikkstyring. Det betyr at trafikkstyrere på betjente stasjoner styrer togtrafikken og utveksler togmeldinger seg imellom. Med ERTMS vil stasjonene alltid kunne betjenes fra trafikkstyringssentralen døgnet rundt, på samme måte som øvrige fjernstyrte strekninger. I tillegg kommer fordelene med et mer moderne digitalt system som er langt enklere å drifte og med færre mulige feilkilder. Fra ruteendringen i desember innføres det faste timesavganger på hele Gjøvikbanen, noe som vil gi en betydelig forbedring av togtilbudet.

Lokfører Ingvald Ramsrud fra Vy tester ut ERTMS på Gjøvikbanen. I august skal han delta i opplæringen av førerne på Gjøvikbanen i det nye signalsystemet.Njål Svingheim
Lokfører Ingvald Ramsrud fra Vy tester ut ERTMS på Gjøvikbanen. I august skal han delta i opplæringen av førerne på Gjøvikbanen i det nye signalsystemet.

 Omfattende testing

– Det har vært noen skjær i sjøen, men nå går vi over i en produksjonsfase der vi etter hvert skal innlemme alle baner, sier Kjell Holter i Bane NOR. Den aller første strekningen som fikk ERTMS var Østfoldbanen Østre linje i 2015. Det har altså gått nesten ti år fra prøvestrekningen på Østre linje ble satt i drift til den første strekningen i det ordinære ETRTMS-programmet kommer i drift.

– Dette er et kjempestort prosjekt og det har vært mye arbeid med kontrakter, leverandører, og avklaringer med hensyn til både signalanlegg, utstyr i togmateriellet og nytt trafikkstyringssystem, forteller Holter. Så kom pandemien med nye utfordringer som mangel på både deler og fagfolk. – Men nå er alt dette heldigvis tilbakelagte vansker. Nå pågår det bygging av ERTMS på flere strekninger. Her på Gjøvikbanen har vi drevet testkjøring av anlegget i flere omganger, nå senest i slutten av april.

Store mengder ledninger og koblinger i de gamle anleggene som her på Jaren stasjon, kan nå erstattes av anlegg med langt færre komponenter, både ute langs sporet og inne i sikringsanleggene, forklarer Kjell Holter.
Store mengder ledninger og koblinger i de gamle anleggene som her på Jaren stasjon (bildet over), kan nå erstattes av anlegg med langt færre komponenter (bildet under), både ute langs sporet og inne i sikringsanleggene, forklarer Kjell Holter.

Enklere anlegg

Kjell Holter har jobbet med ERTMS i 20 år. Så kom oppdragsbrevet fra regjeringen i 2012 med beskjed om å sette i gang. Da ble det bestemt at Norge skulle gå for en full utskifting av signalanleggene på alle strekninger. Behovet for fornyelse har ikke blitt mindre siden da. Tallet på «signalfeil» i alle de ulike typene av gamle signalanlegg viser en urovekkende økning.

– Derfor er det veldig godt å se at vi er i ferd med å gå over fra et utviklingsprosjekt til et leveranseprosjekt, sier Kjell Holter. ERTMS betyr en storstilt digitalisering av jernbanens signalanlegg, og er samtidig en overgang til et mye enklere system å drifte. Der de gamle anleggene trenger kilometervis med kabler og mange koblinger, blir det i de nye anleggene langt mindre av dette. – Det blir rett og slett langt færre komponenter som kan feile, forklarer Holter. Samtidig setter vi i drift et landsdekkende diagnosesystem som raskt vil lokalisere eventuelle feil og gi beskjed til nærmeste montør om hva som er feil og hvor feilen ligger.

Med ERTMS er det ikke lenger signallys ute langs sporet. All informasjon vises i stedet på en skjerm i førerhuset. Disse skiltene med gul pil angir hvor tog skal stoppe.Espen Solberg
Med ERTMS er det ikke lenger signallys ute langs sporet. All informasjon vises i stedet på en skjerm i førerhuset. Skiltene med gul pil angir hvor tog skal stoppe. Di8-lokomotivet på bildet er utstyrt for utprøving av ERTMS-strekningene.

Mørke signaler

På Jaren stasjon denne onsdagen i slutten av april står alle signaler i stopp. – Hele det gamle signalanlegget er koblet ut og over til ERTMS i forbindelse med testkjøring. Panelet inne hos trafikkstyreren er helt dødt, signaler fra alle spor viser rødt lys både nordover og sørover. Likevel kommer et Flirt-togsett fra VY og glir stille inn i spor 1 underveis fra Gjøvik til Roa. Også et annet togsett er i trafikk på strekningen samtidig. Om bord i toget treffer vi en blid lokfører Ingvald Ramsrud, for anledningen utlånt fra Vy sitt Driftsoperative senter til testkjøringen på Gjøvikbanen.

Informasjonen som til nå har kommet fra lyssignaler langssporet, vises i stedet på en skjerm i førerhuset med ERTMS.Njål Svingheim
Informasjonen som til nå har kommet fra lyssignaler langssporet, vises i stedet på en skjerm i førerhuset med ERTMS.

– Dette fungerer helt fint, bekrefter Ramsrud. Nå er det siste uka med testing her før vi i august skal i gang med opplæring og sertifisering av lokførerne her. Da blir det kjørt etter ordinær ruteplan på det nye anlegget, men uten passasjerer i en tre ukers tid. Det må til for at førerne skal vinne erfaring og trygghet i bruken av det nye anlegget. I slutten av august er så Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik i full drift med nytt topp moderne signalanlegg. Timesavganger på Gjøvikbanen i begge retninger kommer i desember. Ingvald Ramsrud viser oss på skjermen sin at det er klart for tog videre fra Jaren mot Roa, og dermed glir toget videre sørover ut fra Jaren. Det gamle utkjørsignalet viser fortsatt rødt lys, og om få måneder skal de demonteres for godt.

Togleder Erik Skjelvik og lokfører Robert Mikkelson Espeland i testsenteret for ERTMS på Nyland i Oslo.Hedda Nossen
Togleder Erik Skjelvik og lokfører Robert Mikkelson Espeland i testsenteret for ERTMS på Nyland i Oslo.

Ser fram til å komme i gang

– Det blir spennende å komme i gang med dette, bekrefter signalmontør Espen Solberg på Jaren. – Det er jo mye gammel kompetanse som vi nå må vinke farvel til, men jeg gleder meg virkelig til å komme i gang med noe nytt. – Det er på tide, legger han til. Solberg viser hvordan den nye teknologien gir ham rask oversikt over anleggene på sin pc eller nettbrett, og hvordan meldinger om tilstand og eventuelle feil framkommer. Til nå har vi måttet gå inn i bunkevis av store papirtegninger når vi skal gjøre en jobb, mens nå blir det meste av dokumentasjon tilgjengelig elektronisk, sier Solberg.

Velbrukt: Espen Solberg viser det gamle stillverkspanelet på Jaren stasjon som betjenes av en trafikkstyrer. Sikringsanlegget på Jaren er fra 1963.Njål Svingheim
Velbrukt: Espen Solberg viser det gamle stillverkspanelet på Jaren stasjon som betjenes av en trafikkstyrer. Sikringsanlegget på Jaren er fra 1963.

Gode erfaringer

Den første strekningen med ERTMS ble satt i prøvedrift allerede i 2015, hvilke erfaringer har dere?

– Erfaringene er veldig gode, sier Kjell Holter. Anlegget på Østfoldbanen østre linje har en høy oppetid, få feil og et lavt vedlikeholdsbehov sammenliknet med de andre strekningene. Vi ser tydelig at ved å minimere antall komponenter i og langs sporet så får vi bedre tilgjengelighet, bedre driftsstabilitet og en høyere sikkerhet. – Det er også flere gevinster med ERTMS, fortsetter Holter. – Vi vil etter hvert få en standardisering av anleggene våre i hele landet. Det er i dag et kjempeproblem at vi for eksempel mellom Oslo og Asker har fem ulike signalanlegg med tilhørende grensesnitt som alltid skal «snakke sammen» og fungere.

Ca. 40 prosent av signalfeil kommer fra sporfelter, disse blir nå helt borte og erstattes av akseltellere, noe som vesentlig vil redusere antall feil. Ytterligere 40 prosent av feilene kommer fra sporveksler. Nye sporvekseldrivmaskiner vil gi mer stabile sporveksler, og færre feil. Ikke minst så tar vi vekk rundt 6000 lyssignaler langs sporet og flytter all informasjon fra signalene inn på dataskjermen til føreren av toget. Det blir en dramatisk forenkling av hele jernbanen, smiler Kjell. På toppen av dette igjen så kommer miljøaspektet. De nye anleggene er langt enklere og krever dermed betydelig mindre kabling og annet utstyr. Det er i seg selv en miljøgevinst, legger han til.

ERMTS – fakta

ERTMS er en europeisk standard for nye signalanlegg og skal gjøre det mulig å kjøre tog sømløst over landegrensene. Stortinget har vedtatt at ERTMS skal innføres på alle strekninger i Norge. Nasjonal signalplan legger opp til at dette skal skje innen 2034. Roa – Gjøvik kommer altså først, -de neste strekningene blir Drammen – Tønsberg og Grong – Bodø.

ERTMS består av tre hovedelementer:

  • Utstyr ute langs sporet
  • Utstyr montert på hvert togsett/lokomotiv
  • Utstyr for trafikkstyringen.

 Leverandører:

  • Signalanlegg, infrastruktur: Siemens
  • Datautrustning i togene: Alstom
  • Trafikkstyringssystem: Thales

Samlet kostnad: Ca. 30 milliarder kroner.

Beskrivelse:

European Rail Traffic Management System (ERTMS) er et felles europeisk signalanlegg for jernbanen. Systemets hovedprinsipp går ut på at lyssignaler langs sporet erstattes av
informasjon om kjøretillatelse og hastighet som trådløst sendes direkte til togets førerrom og vises i et panel. ERTMS et databasert system som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.