Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Vår jobb er å sørge for mest mulig jernbanetransport for de pengene vi til enhver tid har
Knut Sletta, Jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet
, ,

Vår jobb er å sørge for mest mulig jernbanetransport for de pengene vi til enhver tid har

En av de sentrale oppgavene til Jernbanedirektoratet er å utarbeide KVU-er, konseptvalgutredninger, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vi har tatt en prat med jernbanedirektør Knut Sletta om de fire siste oppdragene.

Øystein Grue

Bestillingen omfatter konseptvalgutredninger av framtidig mobilkommunikasjonssystem for jernbane (FRMCS), bedre utnyttelse av det nye signalsystemet (ERTMS) og automatisk togfremføring (ATO), redusert utslipp av klimagasser fra jernbane og nye kjøretøy som gir økt kapasitet for regiontogene. – De går rett inn i kjernen til målene i Nasjonal transportplan (NTP): mer jernbane for pengene, en enklere reisehverdag og økt konkurransekraft, bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, effektiv bruk av ny teknologi og nullvisjon for drepte og hardt skadde, kommenterer Sletta.  Ny standard I bestillingen til KVU for framtidig kommunikasjonssystem (FRMCS) heter det at «Arbeidet skal ses i sammenheng med, og hente erfaringer fra, arbeidet med forprosjekt for bedre nettdekning langs jernbanen og KVU for nytt nødnett, herunder om det er synergier å hente ved å utnytte deler av de kommersielle mobilnettene.» – Det blir spennende å se resultatene i KVU-en. Kanskje vil noen av konseptene ta fram løsninger som også de reisende vil merke, i og med at bedre nettdekning står sentralt. FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) er en ny standard for neste generasjon kommunikasjonssystem for jernbane, og erstatter dagens GSM-R. Standarden for nytt nettverk er under utarbeidelse i EU, og skal være klar i løpet av 2022. Før arbeidet med å innføre FRMCS starter opp, må konsept for implementering av et framtidig mobilkommunikasjonssystem for jernbane i Norge være valgt. Interoperabilitet, altså at det er et system som fungerer over landegrensene, er et viktig krav til FRMCS. Kapasitet og sikkerhet KVU for bedre utnyttelse av ERTMS – automatisk togframføring (ATO), handler om en videreutvikling av ERTMS (European Rail Traffic Management System), som Bane NOR jobber med å innføre i Norge. Det skal gi en mer stabil jernbane med bedre punktlighet og økt sikkerhet. På sikt, og det er det dette handler om, skal Jernbanedirektoratet se på mulighetene for en bedre utnyttelse av ERTMS, og om det også vil kunne øke kapasiteten. – En videreutvikling av ERTMS innebærer en utvikling av automatisk togframføring. Det forventes å gi en mer energieffektiv togframføring og forhåpentlig bedre utnyttelse av kapasiteten. Men det betyr ikke at lokførerne skal bort, de får bare noe mer hjelp til å framføre togene enda mer effektivt, understreker jernbanedirektøren.  Klare klimafortrinn KVU for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane er den tredje på lista, og man kan jo spørre om det er så viktig, når jernbanen i hovedsak er drevet av elektrisk strøm.  – Tog har klare klimafortrinn, og derfor bør vi satse på tog, men det gjenstår noen strekninger med dieseldrift Nå skal vi undersøke om vi bør gjøre enda mer enn vi allerede har gjort for å redusere utslippene ytterligere. Det er en stor utvikling innenfor bl.a. batteri- og hydrogenteknologi, som vi skal vurdere i denne KVU-en, sier Sletta. 

Å gjennomføre KVU-er en viktig del av vår rolle som fagorgan, sammen med det å spille inn anbefalinger til NTP

Knut Sletta
Foto: Fartein Rudjord

Bedre utnyttelse KVU for nye kjøretøy som gir økt kapasitet i regiontogene er den siste av bestillingene i denne omgangen, og er viktig med tanke på vekst i antall reisende. – Akkurat nå er det usikkerhet om framtidige reisemønstre etter pandemien, men vi jobber selvsagt for at folk skal komme tilbake på toget, og må være i stand til å håndtere en forventet vekst. Vi må se på både høyde og lengde på nye tog så lenge det er kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen. Vi må se på mulighetene for å utnytte den infrastrukturen vi har enda bedre, kommenterer Sletta. Tett samarbeid Han presiserer at Jernbanedirektoratet er opptatt av å samarbeide tett med relevante aktører i sektoren under arbeidet med KVU-ene, helt i tråd med bestillingen fra Samferdselsdepartementet. Alle disse KVU-ene skal være ferdige innen midten av september 2023. – Å gjennomføre KVU-er en viktig del av vår rolle som fagorgan, sammen med det å gi faglige anbefalinger til prioriteringene i NTP. Vi skal utarbeide et godt beslutningsgrunnlag ved å se på alternativer og vurdere hva det faktiske handlingsrommet er. Vår jobb er å sørge for mest mulig jernbanetransport for de pengene vi til enhver tid har, understreker Knut Sletta.

Konseptvalgutredning (KVU)

  • Kreves før statlige prosjekter med en antatt kostnad på over 750 millioner kroner blir satt i gang
  • Er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på
  • Skal sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser ved hjelp av grundige vurderinger og analyse