Jernbanedirektoratet Utredninger Utredning Kongsberg–Hokksund

Utredning Kongsberg–Hokksund

Utredningen for strekningen Kongsberg–Hokksund ble igangsatt for å få et faglig grunnlag for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg, og som grunnlag for en eventuell videre planlegging.

Om utredningen

  • Jernbaneverket utredet i 2016 ulike konsepter for et bedre jernbanetilbud på strekningen Hokksund-Kongsberg.
  • Utredningen vurderte hvorvidt dobbeltspor på hele eller deler av strekningen vil kunne gi et forbedret togtilbud, og om dette bør skje gjennom utbedring av eksisterende trasé eller bygging av ny.
  • Utredningen ble overlevert til Samferdselsdepartementet sommeren 2016.

I utredningen anbefaler Jernbaneverket å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg.

I utredningen viser vi fem forskjellige prinsipielle løsninger i et spenn fra en minimumsløsning, som innebærer å bruke dagens trasé med en ny stasjon på Gomsrud, til et maksimumskonsept som innebærer å bygge dobbeltspor i tunnel direkte fra Hokksund til Kongsberg samtidig som eksisterende jernbanetrasé beholdes.

Jernbaneverket anbefaler konsept 4, et kombinasjonsalternativ som innebærer å bygge dobbeltspor langs eksisterende trasé til Vestfossen og dobbeltspor i en helt ny og kortere trasé til Kongsberg.
Jernbaneverkets anbefaling vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time.

Last ned rapportene