KVU Oslonavet

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2060. Dette må møtes med en tettere arealbruk og en samordnet areal- og transportplanlegging. Transportsystemet må utvikles på en måte som sikrer befolkningen god mobilitet og er bærekraftig.

Illustrasjonsbilde utredninger
Konseptvalgutredningen for økt kapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) har hatt som hovedoppgave å belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har gjort utredningen i fellesskap, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Utredningen ble levert 23. november 2015.