Jernbanedirektoratet Nyheter Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2023

Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2023

2023 har vært et innholdsrikt år for jernbanen. Ekstremvær, forsinkelser og innstillinger har vært krevende for både passasjerer og næringsliv. Men vi har også utviklet togtilbudet, og fått på plass et forpliktende sektorsamarbeid om å bedre driftsstabiliteten og avvikshåndteringen.

Svak driftsstabilitet

Svak driftsstabilitet var en av de største utfordringene i 2023. Punktligheten var lavere enn året før, og under målet. Enkelthendelser, som utsatt åpning av Follobanen og ekstremværet «Hans», bidro mye til dette. Ekstremværet forårsaket rundt en tredjedel av ikke-planlagte innstillinger i tredje tertial. Dovrebanen har vært stengt siden Randklev bru kollapset i august. Det har gitt store utfordringer, særlig for godstogselskapene og næringslivet som er avhengig av å frakte varer mellom nord og sør. En viktig hjelp var godsstøtten som vi fikk på plass i slutten av september.

– Vi må fremover fortsette å jobbe systematisk med å identifisere og analysere årsaker til forstyrrelser og avvik, iverksette avbøtende tiltak, og på den måten bedre driftsstabiliteten. I tillegg skal informasjonen bli bedre, slik at de reisende får rask og presis informasjon om avvik og eventuell alternativ transport. Vi skal også sikre en helhetlig risikovurdering i sektoren, som bidrar til at vi tidlig kan sette inn risikoreduserende tiltak og at vi som sektor er bedre forberedt og koordinert dersom en hendelse oppstår, sier Knut Sletta.

Knut Sletta
Jernbanedirektør Knut Sletta oppsummerer 2023 i årsrapporten fra Jernbanedirektoratet.

Passasjertallene øker

Persontogtrafikken har tatt seg godt opp gjennom året. Veksten i antall personreiser var 23 prosent fra 2022 til 2023, og på enkelte linjer var trafikken i 2023 tilbake på 2019-nivå.

– Det er gledelig at passasjertallene øker, og at vi får til et stadig bedre samarbeid mellom transportformene om å gi kundene et sømløst og miljøvennlig kollektivtilbud, sier Sletta.

Nye avtaler og tilbudsforbedringer

I 2023 har Jernbanedirektoratet på vegne av staten inngått en avtale med Vy-gruppen om togtrafikken på Østlandet. Vi har også reforhandlet eksisterende trafikkavtaler med SJ Norge og Vy Tog for å sikre økonomisk bærekraft i avtalene i kjølvannet av koronapandemien og trafikksvikten den førte til.

Vi har i tillegg innført tilbudsforbedringer på flere strekninger, og byvekstavtalen i Trondheimsområdet ble reforhandlet og signert i september. Tilbudsforbedringer og byvekstavtaler er sentrale for å nå nullvekstmålet i byområdene, og gi innbyggerne gode alternativer til bruk av privatbil.

Nasjonal transportplan 2025–2036

Våren 2024 legger Samferdselsdepartementet frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036. I 2023 har Jernbanedirektoratet, sammen med Bane NOR, gitt faglige råd om prioriteringer innenfor de økonomiske rammene som regjeringen fastsetter.

– Vi anbefaler en kraftig opptrapping av vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur. Ved å fornye og ta vare på det vi har, sikrer vi et pålitelig og attraktivt togtilbud i årene som kommer. I tillegg til NTP-anbefalingene, har direktoratet også lagt frem fem store KVU-er som ser lengre frem i tid, og som legger et godt grunnlag for å arbeide videre med planleggingen av fremtidens jernbane, sier Knut Sletta.

Les årsrapporten

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.