Blixtunnelen har to tunnelløp, og arbeidene vil gjennomføres i ett løp om gangen slik at togene hele tiden kan benytte tunnelen i en retning.
,

Blixtunnelen utbedres

Bane NOR gjennomfører i perioden fra 15. april og til desember omfattende arbeider i Follobanens tunnel, Blixtunnelen. Tunnelen har to løp, og utbedringsarbeidene gjøres i ett tunnelløp om gangen for å begrense ulempene for togtrafikken mest mulig.

Foto: Njål Svingheim

Arbeidene betyr likevel endringer i togtilbudet mellom Oslo og Ski i anleggsperioden. – Det viktigste for oss da vi måtte planlegge en ny og midlertidig ruteplan for Follobanen har vært å begrense ulempene for togkundene så mye som mulig, sier Margareth Nordby-Kringli, regiondirektør i Vy Tog. Sammen med Bane NOR har vi kommet fram til en løsning der vi skjermer rushtidsretningene.

Togene Ski–Oslo kjører Follobanen som normalt på morgen og formiddag. På ettermiddag og kveld kjører vi motsatt. Dermed utnytter vi det ene tunnelløpet som er åpent for de togene som har mest trafikk. Slik kan flest mulig fortsatt nyte godt av den korte reisetiden gjennom Blixtunnelen.

Ski stasjon med tog mot Follobanen 150424Njål Svingheim
Ski stasjon med tog mot Follobanen 15.04.24. Dette var første dag med bare ett spor i drift på Follobanen.

Samtidig betyr dette togene den andre veien på disse tidspunktene kjører lokalstrekningen over gamle Østfoldbanen. Det betyr dessverre noe lengre reisetid inntil arbeidene er fullført i begge tunnelløp, sier Nordby-Kringli.

– Ruteopplegget fører til betydelig økt trafikk på Østfoldbanen. De som jobber med trafikkstyring i Bane NOR og på vårt driftsoperative senter er derfor opptatt av å få til best mulig punktlighet på Østfoldbanen og Follobanen også i den kommende perioden. – I tillegg vet jeg at våre folk om bord i togene vil gjøre det de kan for å holde ruta, selvsagt innenfor rammen av sikker togfremføring, sier Nordby-Kringli.

Det har vært gjort en stor jobb fra ruteplanleggerne både i Vy og Bane Nor for å få dette opplegget på plass og de fortjener en stor takk for et godt resultat, legger hun til.

Margareth Nordby-Kringli delte ut kaffe tilpendelerne på Ski stasjon sammen med kundeveilederne på første dag med arbeider i Blix-tunnelen.Njål Svingheim
Regiondirektør Margareth Nordby-Kringli i Vy delte ut kaffe til pendlerne på Ski stasjon sammen med kundeveilederne på første dag med arbeider i Blix-tunnelen.

Omfattende utskifting

Togene som kjører gjennom Blixtunnelen får i dag strøm fra aluminiumsliner i taket av tunnelen. I fjor ble det oppdaget at det stedvis drypper alkalisk vann fra tunneltaket og ned på strømledningene. Dette førte til et strømbrudd og togstans da en slik ledning røk.

– At det drypper i alkalisk tunnelen utgjør ingen fare for de reisende, men kan gå ut over togtrafikken. Derfor skal ledningene i tunnelen byttes ut til kobberledninger som tåler alkalisk vann bedre, sier Martin Rosenlund, prosjektdirektør i Bane NOR. – Disse utskiftingsarbeidene starter opp 15. april og vil pågå i det første tunnelløpet kontinuerlig fram til 22. juli. – I august vil vi så starte i det andre tunnelløpet og skal etter planen være ferdig med alle arbeidene før oppstart av ruteplanen for 2025 i i desember.

Prosjektdirektør Martin Rosenlund i Bane NOR.Foto: Anne Mette Storvik
Prosjektdirektør Martin Rosenlund i Bane NOR.

Flere utbedringer samtidig

Selv om Blixtunnelen er ny, så har tunnelen dessverre hatt en rekke problemer i innkjøringfasen. Fortsatte gjenstår det flere utbedringstiltak. Det er ikke uvanlig at det kommer vann og vanndrypp i tunneler, men Bane NOR ønsker å gjøre tunnelen tettere enn den nå er. Derfor skal det utføres tettearbeider i tunneltaket samtidig med utskifting av kontaktledningen. Et annet problem som også skal utbedres er den ristingen som oppstår på noen av togsettene som kjører i Blixtunnelen. – Etter at sporet i tunnelen ble montert har det «krøpet» noen få millimeter, forklarer Rosenlund. Det betyr at det tidvis har oppstått en risting inne i noen av togsettene. I kombinasjon med dreiing av toghjulene skal tilpasninger av sporet tilbake til riktig sporvidde fjerne disse problemene. – Det er ikke farlig at sporet er noen millimeter for trangt, men det fører altså til en risting som vi ønsker å få fjernet, sier Rosenlund. – Samme problem ble for øvrig løst på denne måten da Holmestrandstunnelen på Vestfoldbanen var ny. Sporet i Blixtunnelen er såkalt fastspor, men det er likevel bygget slik at justeringer av sporvidden kan foretas.

I rushtiden går togene på Follobanen som før. I retning oslo på morgene  og i retning ski på ettermiddagen.
I rushtiden går togene på Follobanen som før. I retning Oslo på morgenen og i retning Ski på ettermiddagen.

Vedlikehold også i anleggsfasen

Bane NOR har helt siden lekkasjene i Blixtunnelen ble oppdaget i etterkant av en hendelse med strømbrudd i tunnelen i mai 2023, utført ekstra inspeksjoner for å hindre strømbrudd. – Etter hvert som det er oppdaget mindre lekkasjepunkter i tunnelen, har vi kontinuerlig tettet dem. Dette gjør at risikoen for at et tog mister kjørestrømmen i tunnelen nå er svært liten. Til sammen har 73 500 tog kjørt på Follobanen siden den åpnet for trafikk og halverte reisetiden mellom Oslo og Ski. Mer enn ni av ti tog har vært i rute siden banen gjenåpnet 5. mars 2023.

Begge tunnelløpene i Blixtunnelen er åpne for trafikk i perioden 22. juli–4. august. I denne perioden er Østfoldbanens lokale linje stengt fordi Bane NOR skal utføre planlagt sommerarbeid.

Tog til Gøteborg kjører ut fra Ski stasjon 15.april 2024. Fra denne dagen brukes bare ett spor i Blixtunnelen på Follobanen, mens det arbeidets på det andre sporet fram til desember 2024. Togene retning Oslo bruker Follobanen på morgenen, mens togene retning Ski bruker Follobanen på ettermiddagen. I motsatt retning retning kjører alle tog på den gamle Østfoldbanen mens arbeidene i tunnelen pågår.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.