KVU Green

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Utredningen vil omfatte både strekninger som ikke har elektrisk drift, og kjøretøy som bruker diesel.

Elektrisk tog i vakker natur på Jærbanen. Ca 80 % av togtrafikken i Norge går elektrisk, men det er likevel utslipp fra både anleggsmaskiner på hele jernbanenettet og fra togene på de ikke-elektrifiserte banene. (foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har tidligere gjennomført utredninger som viser at det finnes flere løsninger for hvordan de såkalte dieselstrekningene kan drives utslippsfritt. Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen. I tillegg kommer en rekke sidespor og terminalområder, for uten alle vedlikeholdsmaskinene på sporet.

Jernbanedirektoratet skal nå gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) som skal utrede ulike muligheter for reduksjon av klimagassutslippene. Der skal elektrisk drift, batteridrift, hybriddrift og hydrogendrift etc vurderes opp mot dagens driftsform. Vurderingene vil omfatte både kostnader, fordeler og ulemper ved ulike driftsformer, samt en vurdering av behovet for ombygging eller utskifting av kjøretøy og maskiner på sporet.

KVU for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen kalles også KVU Green.

Stikkordsmessig skal utredningen inneholde:

  • En vurdering av alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse
  • En vurdering av driftsform, det vil si dagens løsning vurdert opp mot elektrisk-, batteri-, hybrid-, hydrogendrift etc., samt tilhørende behov for investeringer
  • En vurdering av behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy
  • kartlegge behov for infrastruktirtiltak for energiforsyning
  • En vurdering av fordeler og ulemper ved ulike teknologier, herunder effektiviteten ved ulike energibærere
  • En vurdering av rekkefølgen av tiltak basert på samfunnsøkonomisk kostnad per tonn Co2 med utslippsreduksjon 

Diesellok med godstog på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)